Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2875412

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 27 listopada 2013 r.
I SA/Bd 766/13

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: sędzia NSA Zdzisław Pietrasik Sędziowie: sędzia WSA Dariusz Dudra sędzia WSA Urszula Wiśniewska (spr.) Protokolant: po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 27 listopada 2013 r. sprawy ze skargi S. - B. sp. z o.o. w organizacji w likwidacji z siedzibą w B. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.