Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163519

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 1 grudnia 2016 r.
I SA/Bd 742/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Łent.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 1 grudnia 2016 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od stycznia do września 2013 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 6 września 2016 r. (nadanym w dniu 8 września 2016 r.) strona skarżąca wniosła skargę na wskazaną w sentencji decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B.

W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej odrzucenie z uwagi na uchybienie terminu do wniesienia skargi, a w przypadku ewentualnego przywrócenia przez Sąd terminu do wniesienia skargi o jej oddalenie.

Z uwagi na zaistniałe wątpliwości dotyczące daty awizowania i odbioru przesyłki zawierającej decyzję organu II instancji z dnia 25 lipca 2016 r. oraz sprzeczne jak chodzi o daty wypełnienie zwrotnego potwierdzenia odbioru, a także niezgodność informacji zawartych w zwrotnym potwierdzeniu odbioru z informacjami zawartymi na stronie internetowej umożliwiającej śledzenia przesyłek Poczty Polskiej, Sąd zobowiązał Dyrektora Izby Skarbowej do wszczęcia postępowania reklamacyjnego dotyczącego ww. przesyłki u operatora pocztowego.

W odpowiedzi na powyższe organ przesłał do Sądu pismo Poczty Polskiej z dnia 18 listopada 2016 r., z którego wynika, że w wskutek sprawdzenia dokumentacji pocztowej ustalono, iż przesyłkę poleconą o wskazanym numerze wydano adresatowi w dniu 4 sierpnia 2016 r., a zainteresowany w sprawie pracownik oświadczył, że nie zauważył błędnej daty odbioru przesyłki wskazanej przez odbiorcę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 53 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej: "p.p.s.a." skargę wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia skarżącemu rozstrzygnięcia w sprawie, przy czym oddanie pisma w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu (art. 83 § 1 p.p.s.a.). Stosownie do art. 58 § 1 pkt 2 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie terminu do jej wniesienia.

Wobec okoliczności, że zaskarżona decyzja została doręczona stronie skarżącej w dniu 4 sierpnia 2016 r. (zgodnie z oświadczeniem operatora pocztowego), należy stwierdzić, że trzydziestodniowy termin do złożenia skargi upływał z dniem 3 września 2016 r. Z uwagi na fakt, że upływ terminu następował w sobotę, dla skutecznego dotrzymania tego terminu, niezbędnym było złożenie skargi do dnia 5 września 2016 r. włącznie. Zgodnie bowiem z treścią art. 83 p.p.s.a. jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy. Skarga została nadana w placówce pocztowej w dniu 8 września 2016 r., co wynika ze stempla pocztowego

(k. 48 akt sąd.), zatem z uchybieniem ustawowego terminu do jej wniesienia.

Sąd zauważa, że warunkiem rozpatrzenia skargi jest złożenie jej w ustawowym terminie. Zgodnie bowiem z art. 85 p.p.s.a. czynność w postępowaniu sądowym podjęta przez stronę po upływie terminu jest bezskuteczna. Skoro strona skarżąca nie zachowała terminu do wniesienia skargi, to tym samym brak jest podstaw do jej merytorycznego rozpatrzenia.

Mając powyższe na uwadze Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 2 i § 3 p.p.s.a. postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.