Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1503428

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 1 września 2014 r.
I SA/Bd 711/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Pietrasik.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 1 września 2014 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. R. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi I. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego postanawia:

1.

zwolnić skarżącą od kosztów sądowych w 90% (dziewięćdziesięciu%)

2.

odmówić przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 4 lipca 2014 r. wpłynął do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego wniosek skarżącej o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym, tj. o zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie radcy prawnego.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach, sporządzonym na urzędowym formularzu PPF, wnioskodawczyni podała, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z mężem oraz dwójką dzieci, którego miesięczny dochód stanowi kwota (...) zł brutto. Miesięczne koszty związane z utrzymaniem domu stanowiącego własność córek strona określiła na kwotę ok. (...) zł. Koszty związane z utrzymaniem starszej córki strona określiła na kwotę (...) zł miesięcznie, natomiast młodszej na kwotę (...) zł. Jako majątek nieruchomy strona wskazała nieruchomości rolne o pow. (...) ha oraz (...) ha obciążone hipoteką przymusową przez Dyrektora Izby Celnej w T. na poczet zaległości podatkowych. Wnioskodawczyni wskazała również, że posiada 400 udziałów w Spółce z o.o. D. o wartości (...) zł które obecnie są zajęte w całości przez Dyrektora Izby Celnej w T. Wyjaśniła, że spółka prowadzi działalność od 14 grudnia 2010 r. Rok 2010 zakończyła stratą. W roku 2011 uchwałą wspólników zysk został przeznaczony na kapitał zapasowy, natomiast rok 2012 zakończył się stratą, w związku z czym nie dokonano podziału zysków. Skarżąca oświadczyła również, że ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie pracować obecnie w pełnym wymiarze czasu pracy.

Wraz ze skargą skarżąca przedłożyła: zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z rachunku bankowego, CIT-8 Spółki D., z którego wynika, że za 2013 r. Spółka wykazała stratę w kwocie (...) zł (przychód (...) zł), zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego oraz kartę informacyjną leczenia szpitalnego.

W odpowiedzi na zarządzenie referendarza sądowego wydane w sprawie I SA/Bd 1184/13 skarżąca przedłożyła zeznania podatkowe swoje oraz męża za lata 2011-2012 z których wynika, że za powyższe okresy osiągnęli dochód w kwotach (...) zł oraz (...) zł. Oświadczyła, że nie posiada oszczędności oraz pojazdów mechanicznych. Jedynym źródłem utrzymania są wynagrodzenia za pracę. Ponadto strona przedłożyła: wyciąg z rachunku bankowego; zaświadczenia o zarobkach z których wynika, że obecnie otrzymuje wynagrodzenie w kwocie (...) zł brutto, natomiast jej mąż w kwocie (...) zł brutto; zeznania podatkowe spółki w której jest udziałowcem (CIT-8) za lata 2011-2012; kartę informacyjną z leczenia szpitalnego; zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego stanowiącego udział w spółce; dokumenty potwierdzające okoliczność obciążenia nieruchomości hipoteką.

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2014 r. Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy zwolnił skarżącą od kosztów sądowych w 90% oraz odmówił przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

We wniesionym sprzeciwie strona wniosła o zmianę powyższego postanowienia i przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

W uzasadnieniu podkreśliła, że w dniu 21 stycznia 2014 r. z braku środków finansowych wypowiedziała pełnomocnictwo radcy prawnemu R. S. W ocenie strony charakter sprawy wymaga specjalistycznej wiedzy podatkowej i znajomości nie tylko prawa polskiego ale też wspólnotowego. Skarżąca podkreśliła, że nie posiada wykształcenia prawniczego, a na rozprawach ze strony organu występuje pełnomocnik, który specjalizuje się w prawie podatkowym w zakresie akcyzy. Strona zaznaczyła również, że obecność na rozprawach uniemożliwia jej stan zdrowia - schorzenie kręgosłupa. Jak wskazała, obawia się, że w związku z tym nie będzie w stanie skorzystać z przysługujących jej środków zaskarżenia. Ponadto strona zaznaczyła, że postępowania przed organem celnym prowadzone są od ponad 3 lat, a w aktach zebrano ponad 3.500 stron materiału. Dodała, że tylko jej dotychczasowy pełnomocnik zaznajamiał się z aktami spraw i czynnie uczestniczył w czynnościach dowodowych podejmowanych przez organ, zatem tylko on jest w stanie poprowadzić dalej jej sprawy. Skarżąca podkreśliła także, że przed tut. Sądem czeka ja jeszcze ponad 130 postępowań.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 260 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."),

w razie wniesienia sprzeciwu, który nie został odrzucony, postanowienie, przeciwko któremu został wniesiony, traci moc, a sprawa będąca przedmiotem sprzeciwu podlega rozpoznaniu przez sąd.

Zgodnie z art. 245 § 1 p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2). Natomiast prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków, lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 3). Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania. Natomiast przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym jest możliwe wówczas, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (art. 246 § 1 pkt 2). Instytucja prawa pomocy jest jednak wyjątkiem od ogólnej zasady ustanowionej w art. 199 p.p.s.a., zgodnie z którą strony ponoszą koszty postępowania związane ze swym udziałem w sprawie, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. Ciężar wykazania okoliczności uzasadniających przyznanie prawa pomocy, o których mowa w art. 246 § 1 p.p.s.a. spoczywa na stronie składającej wniosek o jego przyznanie.

W wyniku dokonanej analizy sytuacji finansowej i majątkowej skarżącej Sąd stanął na stanowisku, że wykazała ona, iż na chwilę obecną nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny. Wpływ na taką ocenę miało ustalenie, że aktualnie dochód na jednego członka rodziny w gospodarstwie domowym skarżącej wynosi (...) zł. Ponadto z przedłożonych dokumentów wynika, że majątek nieruchomy skarżącej jest obciążony hipoteką przymusową. Również udziały wnioskodawczyni w spółce zostały zajęte przez Dyrektora Izby Celnej w T. w związku z toczącymi się postępowaniami podatkowymi.

Rozstrzygając o zwolnieniu skarżącej od kosztów sądowych w 90% i oddalając wniosek w pozostałym zakresie, Sąd wziął pod uwagę, że jakkolwiek skarżąca podnosi, iż nie prowadzi działalności gospodarczej, lecz jest zatrudniona jako pracownik, to zauważyć należy, że jej pracodawcą pozostaje Spółka, której jest udziałowcem. Skarżąca jest udziałowcem dwóch prężnie działających spółek, które generują spore przychody, co niewątpliwie stwarza możliwość partycypowania w kosztach sądowych sprawy powiązanej z działalnością gospodarczą. Podkreślenia wymaga, że strona od wielu lat w różnych formach prawnych uczestniczy w obrocie gospodarczym w zakresie handlu pojazdami samochodowymi. Obecnie posiada 2/5 udziałów w D. Sp. z o.o. w K. K., w której zatrudniona jest jako Prezes Zarządu. Jednocześnie spółka ta jest wspólnikiem w C. D. Sp. z o.o. spółka komandytowa w K. K. Komandytariuszem w tej spółce jest drugi udziałowiec Spółki D., obie spółki mają siedzibę pod tym samym adresem. Mąż skarżącej, R. R., jest zatrudniony w charakterze mechanika samochodowego w Spółce C.D.

Na podstawie powszechnie dostępnych danych uzyskanych z sieci Internet ustalono, że spółki te w chwili obecnej oferują do sprzedaży kilkadziesiąt samochodów o średniej cenie kilkudziesięciu tysięcy złotych każdy.

Ze złożonego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) CIT-8 D. Sp. z o.o. w K. K. za 2011 r. wynika, że spółka ta osiągnęła (...) zł przychodu i (...) zł dochodu. Z zeznania ww. spółki za rok 2012 wynika, że w tym roku firma poniosła stratę w wysokości (...) zł, jakkolwiek przychód utrzymany został na dotychczasowym poziomie i wyniósł (...) zł. Okoliczności te świadczą, że spółki, w których skarżąca jest udziałowcem prowadzą prężną działalność o wysokich obrotach. W tej sytuacji Sąd uznał, że skarżąca z tytułu posiadania statusu zarówno udziałowca, jak i prezesa zarządu jest w stanie wygospodarować środki na opłacenie kosztów sądowych w tej sprawie w kwocie ok. (...) zł. Twierdzeniu skarżącej o wyjątkowo złej sytuacji finansowej nie potwierdza w pełni analiza operacji na jej koncie bankowym. Jak wynika z wyciągu skarżąca dokonuje regularnych przelewów z tytułu wierzytelności osób trzecich (np. opłata za TV w imieniu J. D.). Jakkolwiek nie są to kwoty znaczne, ale regularne, co dowodzi, że takie możliwości posiada. Także majątek nieruchomy skarżącej w postaci gruntów rolnych o powierzchni łącznej ok. (...) ha stwarza możliwości zarobkowe w korzystaniu z niego w oparciu o umowy cywilnoprawne na ich użytkowanie lub co najmniej w zakresie pozyskania dopłat rolniczych. Takiej oceny nie zmienia okoliczność, że nieruchomość jest obciążona hipoteką. Zdaniem Sądu kwota ok. (...) zł tytułem wpisu mieści się w zakresie możliwości finansowej skarżącej, także przy uwzględnieniu, że obowiązek taki odnosi się do 110 spraw zawisłych przed tutejszym Sądem.

Odmawiając przyznania skarżącej prawa pomocy w zakresie ustanowienia pełnomocnika z urzędu, w osobie wskazanego przez stronę radcy prawnego R. S., Sąd uwzględnił regulację zawartą w art. 246 § 1 pkt 1 ustawy p.p.s.a. zgodnie z którym przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania, jednocześnie przyznanie pełnomocnika procesowego z urzędu powinno uwzględnić procesową konieczność jego powołania. W tym kontekście Sąd winien uwzględnić w szczególności aktualne stadium postępowania, dotychczasowy sposób postępowania strony przed sądem, konieczność posiadania szczególnych uprawnień przy wykonywaniu czynności procesowych (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 15 marca 2010 r., syg. akt II FZ 62/10 dostępne na stronie www.orzeczenia.nsa.gov.pl). Ponadto, jak wynika z obszernego orzecznictwa w tym przedmiocie, ustanowienie stronie w toku postępowania przed sądem administracyjnym pierwszej instancji pełnomocnika z urzędu powinno mieć charakter wyjątkowy, bowiem sąd ten obowiązany jest czuwać nad tym by stronom występującym w sprawie bez adwokata lub radcy prawnego udzielać potrzebnych wskazówek, co do czynności procesowych oraz pouczać ich o skutkach prawnych tych czynności i skutkach zaniedbań (art. 6 ustawy p.p.s.a.).

Podkreślenia wymaga, w kontekście argumentacji skarżącej, o braku u niej odpowiedniej wiedzy prawniczej, że skarga dla sądu ma wyłącznie walor sygnalizacji o wadliwości decyzji. Sąd natomiast z urzędu zobowiązany jest do uwzględnienia wszelkich naruszeń prawa, jakie stwierdzi badając daną sprawę. Sąd także ocenia, czy organy administracyjne zastosowały wszystkie przepisy, które powinny znaleźć zastosowanie w rozpoznawanej sprawie, niezależnie od żądań i zarzutów podniesionych w skardze (art. 134 ustawy p.p.s.a.). Wskazane uregulowania gwarantują, że niezależnie od błędnie lub nieudolnie formułowanych przez skarżącą zarzutów, czy braku jej zaangażowania w postępowanie, akt będący przedmiotem zaskarżenia zostanie wszechstronnie przez sąd zbadany pod względem jego zgodności z prawem (por. postanowienie Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 stycznia 2011 r., syg. akt I OZ 987/10, z dnia 30 sierpnia 2011 r., sygn. akt I FZ 227/11 dostępne j.w.). Bez znaczenia w tym kontekście jest również obszerność materiału dowodowego, bowiem sąd ma obowiązek zapoznania się z całością akt sprawy. Wskazać należy, że skarżąca w przedmiotowej sprawie wykonuje terminowo i sprawnie polecenia sądu, co wydaje się korespondować z okolicznością, że jako Prezes zarządu Spółki w istocie zajmuje się kierowaniem działalnością osoby prawnej. Podkreślenia wymaga fakt, że jakkolwiek skarżąca wniosła 106 skarg na decyzje organu, to problem prawny we wszystkich sprawach jest tożsamy i dotyczy klasyfikacji samochodów nabytych wewnątrzwspólnotowo w kontekście obowiązku podatkowego w akcyzie.

Zwolnienie od kosztów sądowych w 90%, zdaniem Sądu, pozwala skarżącej wygospodarować środki na pokrycie kosztów udziału pełnomocnika w sprawie, uwzględniając podobny stan wszystkich spraw. Okoliczności te powodują, że w ocenie Sądu nie ma obecnie podstaw do angażowania publicznych środków na pokrycie kosztów pomocy prawnej związanej z działalnością gospodarczą, która w innej formie prawnej jest kontynuowana przez skarżącą.

W tym miejscu wskazać należy, że tut. Sąd w sprawach skarżącej o sygn. akt I SA/Bd 1184/13, I SA/Bd 45/14, I SA/Bd 122/14 - 140/14 po rozpoznaniu sprzeciwu od postanowień referendarza sądowego przyznał jej prawo pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w 90% i oddalił wniosek w pozostałym zakresie. Rozstrzygnięcia te podlegały kontroli Naczelnego Sądu Administracyjnego, który postanowieniami z dnia 24 czerwca 2014 r. sygn. akt I GZ 148-168 oddalił wniesione przez skarżącą zażalenia.

Z tych powodów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 ustawy p.p.s.a. w związku z art. 260 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.