Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144058

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 24 października 2016 r.
I SA/Bd 686/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szulc.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 24 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku G. i S. P. z dnia 22 sierpnia 2016 r. o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 lipca 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 686/15 w sprawie ze skargi G. P. i S.P. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie wymiaru podatku rolnego na 2015 r. postanawia: pozostawić wniosek bez rozpoznania

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 19 lipca 2016 r. tut. Sąd pozostawił bez rozpoznania wniosek skarżących z dnia 25 kwietnia 2016 r. o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu od zarządzenia referendarza sądowego z dnia 23 marca 216 r. Odpis postanowienia został doręczony skarżącym w dniu 8 sierpnia 2016 r. Zatem termin do złożenia zażalenia upływał z dniem 16 sierpnia 2016 r.

W dniu 26 sierpnia 2016 r. wpłynął do tut. Sądu (nadany 22 sierpnia 2016 r.) wniosek skarżących o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia od ww. postanowienia (k. 132 akt sądowych).

Zarządzeniem z dnia 12 września 2016 r. Sąd wezwał skarżących o uzupełnienie braków formalnych ww. wniosku przez nadesłanie zażalenia, którego dotyczy wniosek, wskazanie przyczyny uchybienia terminu oraz uprawdopodobnienie, że do uchybienia terminu doszło bez winy skarżących, a także podanie kiedy ustała przyczyna uchybienia - w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania (k. 141 akt sądowych). Wezwanie zostało doręczone skarżącym w dniu 3 października 2016 r.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie skarżący w dniu 10 października 2016 r. nadali w placówce pocztowej pismo datowane na 8 i 9 października 2016 r., w którym wnieśli o przedłużenie terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia (k. 146 - 148 akt sądowych). Nie uzupełnili jednakże braków wniosku, o co byli wzywani.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej: "p.p.s.a.", jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania (art. 49 § 2 zdanie pierwsze p.p.s.a.).

Odnosząc się do wniosku skarżących o przedłużenie terminu do uzupełnienia braku formalnego wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia należy stwierdzić, że nie mógł on zostać uwzględniony, bowiem termin 7-dniowy, o którym mowa w art. 49 § 1 p.p.s.a., jest terminem ustawowym. Nie stosuje się więc do niego instytucji przedłużania lub skracania terminu, przewidzianej w art. 84 tej ustawy. Ta zarezerwowana jest bowiem wyłącznie dla terminów sądowych, wskazanych w art. 82 p.p.s.a., a więc do terminów wyznaczonych przez sąd lub przewodniczącego. Ustawa Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewiduje instytucji przedłużenia terminu ustawowego. W tej sytuacji należy stwierdzić, że skarżący, pomimo doręczonego im wezwania, nie uzupełnili wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia.

Z uwagi na powyższe, Sąd na podstawie art. 49 § 2 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.