Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163505

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 21 listopada 2016 r.
I SA/Bd 645/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym skargi kasacyjnej M. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 645/15 oddalającego skargę M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej postanawia: odrzucić skargę kasacyjną

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 2 lutego 2016 r., sygn. akt I SA/Bd 645/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę M. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej.

W piśmie z dnia 18 marca 2016 r. ustanowiony z urzędu pełnomocnik skarżącego przedstawił na podstawie art. 177 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016., poz. 718 dalej: "p.p.s.a.") tut. Sądowi opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej od ww. wyroku z dnia 2 lutego 2016 r.

Zarządzeniem z dnia 31 marca 2016 r. Sąd poinformował pełnomocnika, że art. 177 § 4 p.p.s.a. nie ma zastosowania w niniejszej sprawie, albowiem postępowanie sądowe zostało wszczęte przed dniem 15 sierpnia 2015 r.

W piśmie z dnia 7 kwietnia 2016 r. pełnomocnik podał, że w dniu 19 marca 2016 r. skarżący poinformował go o tym, iż chce złożyć skargę kasacyjną od powyższego wyroku. Pełnomocnik wskazał przy tym, że do dnia odebrania pisma sądowego z dnia 31 marca 2016 r. pozostawał w błędnym przekonaniu, iż w przedmiotowej sprawie obowiązuje art. 177 § 4 p.p.s.a. O swoim błędzie pełnomocnik poinformował skarżącego listownie wskazując, że zaistniała pomyłka może stanowić podstawę do złożenia przez stronę wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej sporządzonej przez adwokata, radcę prawnego lub doradcę podatkowego ustanowionego z wyboru.

W dniu 18 kwietnia 2016 r. skarżący złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej, w którym powołał się na błąd pełnomocnika w zakresie zastosowania przepisów ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Pismem z dnia 2 maja 2016 r. Sąd wezwał pełnomocnika skarżącego na podstawie art. 49 § 1 p.p.s.a. w związku ze złożonym przez skarżącego wnioskiem o przywrócenie terminu do nadesłania skargi kasacyjnej.

W odpowiedzi na powyższe wezwanie pełnomocnik skarżącego w piśmie z dnia 13 maja 2016 r. stwierdził, że wezwanie to zostało złożone do osoby, która nie jest stroną w sprawie ani wyznaczonym (aktualnym pełnomocnikiem) i nie może być przez niego wykonane, gdyż nie jest on umocowany do dokonania tej czynności.

W piśmie z dnia 5 maja 2016 r. (nadanym w placówce Poczty Polskiej S.A. w dniu 13 maja 2016 r.) skarżący wniósł sporządzoną osobiście skargę kasacyjną od wyroku tut. Sądu z dnia 2 lutego 2016 r.

Postanowieniem z dnia 18 lipca 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 645/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy pozostawił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej bez rozpoznania.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Skarga kasacyjna podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 173 § 1 p.p.s.a., od wydanego przez wojewódzki sąd administracyjny wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie w sprawie przysługuje skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zgodnie z art. 175 § 1 p.p.s.a., skarga kasacyjna powinna być sporządzona przez adwokata lub radcę prawnego. Skargę kasacyjną może sporządzić też doradca podatkowy - w sprawach obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz rzecznik patentowy - w sprawach własności przemysłowej (art. 175 § 3 p.p.s.a.).

Przymus adwokacko-radcowski, przewidziany w art. 175 § 1 p.p.s.a. nie obowiązuje jedynie wtedy, gdy skargę kasacyjną sporządza sędzia, prokurator notariusz, radca Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa albo profesor lub doktor habilitowany nauk prawnych, będący stroną, jej przedstawicielem ustawowym lub pełnomocnikiem, albo gdy skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich lub Rzecznik Praw Dziecka (art. 175 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie skarga kasacyjna z dnia 5 maja 2016 r. została sporządzona osobiście przez skarżącego, a więc nie spełniała ustawowego obowiązku przymusu adwokacko - radcowskiego określonego w art. 175 § 1 p.p.s.a. Brak w tym zakresie ma charakter nieusuwalny, co oznacza, że nie podlega uzupełnieniu.

Na mocy art. 178 w zw. z art. 175 § 1 i § 3 pkt 1 p.p.s.a. Wojewódzki Sąd Administracyjny na posiedzeniu niejawnym odrzuci skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną.

Z przedstawionego wyżej powodu skarga kasacyjna M. S. jest niedopuszczalna i podlega odrzuceniu na podstawie wskazanych przepisów.

Z uwagi na powyższe Sąd orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.