Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1978135

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 9 lutego 2016 r.
I SA/Bd 638/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Liwacz (spr.).

Sędziowie WSA: Leszek Kleczkowski, Mirella Łent.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 9 lutego 2016 r. sprawy ze skargi A. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.