Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163498

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 21 listopada 2016 r.
I SA/Bd 626/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 8 sierpnia 2016 r. K. K. reprezentowana przez pełnomocnika - radcę prawnego k.c. wniosła skargę do tut. Sądu na postanowienie Dyrektora Izby Celnej z dnia (...) czerwca 2016 r. odmawiające zawieszenia postępowania prowadzonego w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku akcyzowym z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego.

W związku z powyższym, zarządzeniem z dnia 8 września 2016 r. Sąd wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia w terminie siedmiu dni, od dnia otrzymania wezwania, braków formalnych skargi przez złożenie opłaconego pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie zostało skutecznie doręczone pełnomocnikowi skarżącej w dniu 16 września 2016 r. Termin do złożenia pełnomocnictwa procesowego upływał z dniem 23 września 2016 r. Z akt sprawy wynika, że pełnomocnictwo nie zostało złożone.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", Sąd odrzuca skargę, gdy pomimo wezwania nie uzupełniono jej braków formalnych. W niniejszej sprawie zachodzi przesłanka do odrzucenia skargi z powodu braku złożenia pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi.

Należy zauważyć, że pełnomocnik skarżącej zobowiązany był na podstawie art. 37 § 1 p.p.s.a. do złożenia pełnomocnictwa już przy pierwszej czynności procesowej. Zgodnie z tym przepisem, pełnomocnik obowiązany jest przy pierwszej czynności procesowej dołączyć do akt sprawy pełnomocnictwo z podpisem mocodawcy lub wierzytelny odpis pełnomocnictwa. Z akt sprawy wynika, że pierwszą czynnością procesową było złożenie skargi w dniu 8 sierpnia 2016 r. Niewypełnienie tego obowiązku skutkowało wezwaniem przez Sąd pełnomocnika na podstawie art. 49 § 1 w zw. z art. 57 § 1 i art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. do złożenia opłaconego pełnomocnictwa procesowego do działania w imieniu strony skarżącej przed wojewódzkim sądem administracyjnym lub przed sądami administracyjnymi w terminie siedmiu dni pod rygorem odrzucenia skargi. Doręczenie pełnomocnikowi wezwania do usunięcia braków formalnych skargi nastąpiło w dniu 16 września 2016 r. Wskazany przez Sąd siedmiodniowy termin do złożenia opłaconego pełnomocnictwa procesowego upływał zatem z dniem 23 września 2016 r. W świetle powyższego, pełnomocnik miał możliwość złożenia pełnomocnictwa wraz ze skargą, po wniesieniu skargi, albo na wezwanie Sądu. Pełnomocnik miał co najmniej 47 dni (od 8 sierpnia do 23 września 2016 r.) na wypełnienie ustawowego obowiązku przedłożenia pełnomocnictwa procesowego z podpisem mocodawcy lub uwierzytelnionego odpisu pełnomocnictwa. Przedmiotowy brak formalny nie został jednak uzupełniony, ani w zakreślonym przez Sąd terminie, ani do dnia dzisiejszego.

Mając na uwadze powyższe, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.