Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2885168

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 24 lipca 2012 r.
I SA/Bd 590/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska.

Sędziowie WSA: Leszek Kleczkowski, Urszula Wiśniewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 24 lipca 2012 r. sprawy ze skargi P. B. na interpretację indywidualną Ministra Finansów z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.