Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144035

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 7 listopada 2016 r.
I SA/Bd 528/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 7 listopada 2016 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi C. N. T. sp. z o.o. w I. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowa uchylenia decyzji ostatecznej po wznowieniu postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 22 sierpnia 2016 r. Sąd wezwał stronę skarżącą do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 200 zł oraz do złożenia dokumentu określającego umocowanie do reprezentowania strony skarżącej - aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, z którego wynikałoby uprawnienie do podpisania skargi/udzielenia pełnomocnictwa, pod rygorem odrzucenia skargi.

Przesyłka zawierająca wezwanie Sądu, wobec niezastania strony została złożona w placówce pocztowej, o czym zawiadomienie umieszczono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata w dniu 25 sierpnia 2016 r. Korespondencja ta została powtórnie awizowana w dniu 2 września 2016 r., po czym w wyniku nieodebrania została zwrócona nadawcy w dniu 12 września 2016 r. (k. nr 14 akt sądowych).

W świetle art. 73 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718), dalej jako p.p.s.a., w razie niemożności doręczenia pisma w sposób właściwy lub zastępczy pismo składa się na okres czternastu dni w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy, dokonując jednocześnie zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej albo w urzędzie gminy w terminie siedmiu dni od dnia pozostawienia zawiadomienia, umieszcza się w oddawczej skrzynce pocztowej, a gdy to nie jest możliwe, na drzwiach mieszkania adresata lub w miejscu wskazanym jako adres do doręczeń, na drzwiach biura lub innego pomieszczenia, w którym adresat wykonuje swoje czynności zawodowe.

Z kolei z § 3 cyt. artykułu, w przypadku niepodjęcia pisma w terminie siedmiu dni od dnia umieszczenia w oddawczej skrzynce pocztowej zawiadomienia o złożeniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru w placówce pocztowej, pocztowa placówka oddawcza pozostawia powtórne zawiadomienie o możliwości odbioru pisma w terminie nie dłuższym niż czternaście dni od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej. Stosownie zaś do art. 73 § 4 powołanej ustawy doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia czternastodniowego okresu licząc od dnia pierwszego zawiadomienia o złożeniu pisma w placówce pocztowej.

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, iż skuteczne doręczenie zarządzenia wzywającego skarżącą do uzupełnienia braków formalnych skargi nastąpiło w dniu 8 września 2016 r. Termin do uzupełnienia braków upłynął więc z dniem 15 września 2016 r.

Na podstawie art. 220 § 1 p.p.s.a. sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma, jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Nieuiszczenie opłaty przy wniesieniu pisma nie powoduje automatycznie ujemnych skutków dla wnoszącego. W takim przypadku opłatę można uiścić w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania sądu do jej uiszczenia. W przedmiotowej sprawie wpis nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 powyższej ustawy stanowiącym, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Z art. 57 § 1 p.p.s.a. wynika z kolei, że skarga powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Zgodnie z treścią art. 46 § 1 pkt 4 tej ustawy każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Nadto, stosownie do treści art. 28 § 1 powołanej ustawy osoby prawne oraz jednostki organizacyjne mające zdolność sądową dokonują czynności w postępowaniu przez organy albo osoby uprawnione do działania w ich imieniu a art. 29 tej ustawy stanowi, że przedstawiciel ustawowy lub organ albo osoby, o których mowa w art. 28, mają obowiązek wykazać swoje umocowanie dokumentem przy pierwszej czynności w postępowaniu. Z art. 58 § 1 pkt 3 i § 3 ustawy wynika zaś, ze sąd na posiedzeniu niejawnym odrzuca postanowieniem skargę, gdy nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych skargi.

Wobec niewykonania przez stronę skarżącą zarządzenia Sądu i nieuzupełnienia braków formalnych skargi, Sąd postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.