I SA/Bd 505/18 - Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570727

Postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 23 października 2018 r. I SA/Bd 505/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka.

Sędziowie WSA: Halina Adamczewska-Wasilewicz, Jarosław Szulc (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 23 października 2018 r. sprawy ze skargi J. P. na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2013 r. postanowił

1.

umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne

2.

zwrócić J. P. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy kwotę 100 (sto) zł uiszczoną tytułem wpisu sądowego od skargi

Uzasadnienie faktyczne

Pismem z dnia 5 czerwca 2018 r. J. P. (skarżąca) wniosła do tut. Sądu skargę na postanowienie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) utrzymujące w mocy postanowienie Wójta Gminy B. z dnia (...), którym odmówiono stronie skarżącej wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości za 2013 r. W odpowiedzi na skargę organ wniósł o jej oddalenie.

Pismem z dnia 26 września 2018 r. skarżąca cofnęła przedmiotową skargę.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zgodnie z art. 60 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm.) - dalej: "p.p.s.a." skarżący może cofnąć skargę. Cofnięcie skargi wiąże sąd. Jednakże sąd uzna cofnięcie skargi za niedopuszczalne, jeżeli zmierza ono do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętych wadą nieważności.

Z akt sprawy nie wynika, aby zaskarżone postanowienie dotknięte było wadą uniemożliwiającą uznanie cofnięcia skargi za dopuszczalne.

Na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania, jeżeli skarżący skutecznie cofnął skargę.

Z uwagi na powyższe Sąd uznał cofnięcie skargi za dopuszczalne i umorzył postępowanie na rozprawie na podstawie art. 161 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Jednocześnie na podstawie art. 232 § 1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, Sąd orzekł o zwrocie wpisu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.