Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163462

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 21 listopada 2016 r.
I SA/Bd 499/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 21 listopada 2016 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Strona wniosła skargę na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania. Skarżąca jednocześnie złożyła wniosek o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Postępowanie w tym przedmiocie zostało zakończone postanowieniem Referendarza sądowego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 19 września 2016 r. zwalniającym stronę od kosztów sądowych w 90% i odmawiającym przyznania prawa pomocy w pozostałym zakresie.

W konsekwencji powyższego, zarządzeniem z dnia 10 października 2016 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy wezwał skarżącą do uzupełnienia braków skargi poprzez uiszczenie wpisu sądowego w kwocie 10 zł, w terminie siedmiu dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono skarżącej w dniu 17 października 2016 r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru przesyłki). Termin do uzupełnienia braków skargi upływał z dniem 24 października 2016 r. Z akt sprawy wynika, że strona nie uiściła należnego wpisu sądowego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Skarga podlega odrzuceniu z powodu jej nieopłacenia.

Na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm.), dalej: "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, zgodnie z którą, warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty.

W przedmiotowej sprawie wpis nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 p.p.s.a. stanowiącym, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd. W niniejszej sprawie, zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.), należny wpis sądowy wynosił 100 zł. Z uwagi na orzeczenie Referendarza sądowego zwalniające skarżącą od kosztów sądowych w 90%, strona zobowiązana była uiścić wpis sądowy w kwocie 10 zł.

Wobec niewykonania zarządzenia Sądu i nieuiszczenia należnego wpisu, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.