Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2163455

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 5 grudnia 2016 r.
I SA/Bd 485/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Leszek Kleczkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2016 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi K. K. na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...), Nr (...) w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

W wykonaniu zarządzenia z dnia 14 października 2016 r. Sąd wezwał pełnomocnika strony skarżącej do uzupełnienia w terminie 7 dni braków formalnych skargi przez uiszczenie wpisu sądowego w wysokości 10 zł pod rygorem odrzucenia skargi. Wezwanie doręczono pełnomocnikowi strony (na adres skarżącej, z uwagi na treść udzielonego pełnomocnictwa wykluczającego odbiór korespondencji kierowanej przez Sąd do skarżącej przez ustanowionego profesjonalnego pełnomocnika) w dniu 2 listopada 2016 r., co wynika ze zwrotnego poświadczenia odbioru. Zatem termin do uiszczenia wpisu upływał z dniem 9 listopada 2016 r. W zakreślonym terminie jak również do dnia wydania niniejszego postanowienia wpis nie został uiszczony.

Na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma, jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Nieuiszczenie opłaty przy wniesieniu pisma nie powoduje automatycznie ujemnych skutków dla wnoszącego. W takim przypadku opłatę można uiścić w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania sądu do jej uiszczenia. W przedmiotowej sprawie wpis nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 powyższej ustawy stanowiącym, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec niewykonania przez stronę skarżącą zarządzenia Sądu i nieuiszczenia należnego wpisu, Sąd na podstawie art. 220 § 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.