Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1529164

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 28 października 2013 r.
I SA/Bd 459/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Mariusz Pawełczak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 28 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku J. C. o przyznanie prawa pomocy w zakresie częściowego zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi J. C. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) 2013 r., nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za listopad i grudzień 2010 r. styczeń, luty i marzec 2011 r. postanowił: zwolnić skarżącego z wpisu od skargi

Uzasadnienie faktyczne

W odpowiedzi na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału wzywające do uiszczenia wpisu od skargi w kwocie (...) zł pełnomocnik strony wniósł o zwolnienie skarżącego od kosztów sądowych w zakresie wpisu od skargi.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca podał, że prowadzi wspólne gospodarstwo domowe z matką, którego miesięczny dochód stanowi kwota (...) zł netto. Oświadczył, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Dodatkowo podał, że w skład jego majątku wchodzi mieszkanie ADM. Koszty związane z comiesięcznym utrzymanie strona określiła na kwotę (...) zł (mieszkanie - (...) zł, media - (...) zł, dopłata do dziennego pobytu matki w domu pomocy społecznej - (...) zł, wyżywienie - (...) zł, ubrania i środki czystości - (...) zł, lekarstwa - (...) zł, utrzymanie samochodu inwalidzkiego - (...) zł).

Zarządzeniem z dnia 24 września 2013 r. referendarz sądowy wezwał pełnomocnika strony skarżącej do nadesłania dokumentów oraz oświadczeń obrazujących sytuację finansową i majątkową wnioskodawcy.

W odpowiedzi przedłożono: zeznanie podatkowe wnioskodawcy za lata 2011-2012, z których wynika, że za powyższe okresy skarżący osiągnął dochód w kwotach (...) oraz (...) zł, zaświadczenie o II grupie inwalidztwa, umowy o pracę, zaświadczenie od pracodawcy o wypłaconym w okresie od stycznia do września 2013 r. wynagrodzeniu w kwocie (...) zł netto., wyciąg z rachunku bankowego.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej zwana p.p.s.a. - prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Intencją wprowadzenia przepisów dotyczących prawa pomocy było stworzenie możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem osobom, które znajdując się w trudnej sytuacji finansowej nie mogą uiścić kosztów sądowych. Instytucja prawa pomocy stanowi wyjątek od ogólnej zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania i zapewnia osobie znajdującej się w ciężkich warunkach materialnych możność obrony swoich praw przed sądem, mimo braku środków finansowych potrzebnych do poniesienia należnych kosztów sądowych. Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu sądowym jest formą dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez wywoływania uszczerbku w koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny.

Wskazać należy, że wniosek o przyznanie prawa pomocy podlega badaniu z uwzględnieniem wysokości obciążeń finansowych, jakie należy ponieść w konkretnym postępowaniu (wpis od skargi wynosi 5.795 zł) oraz możliwości finansowych wnioskodawcy.

W świetle powyższych ogólnych rozważań stwierdzić należało, że wnioskodawca spełnia przesłanki wskazane w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Skarżący prowadzi wspólne gospodarstwo domowe wraz z matką, którego miesięczny dochód stanowi kwota (...). Po opłaceniu comiesięcznych wydatków związanych z koniecznym utrzymaniem wnioskodawcy do dyspozycji pozostaje kwota ok. (...) zł. Skarżący nie posiada żadnego majątku nieruchomego, również na rachunku bankowym brak jest środków finansowych które mógłby przeznaczyć na opłacenie wpisu od skargi. Mając na uwadze powyższe przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie obejmującym zwolnienie z wpisu od skargi należy uznać za adekwatne do aktualnej sytuacji majątkowej strony.

Z tych powodów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.