Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2802812

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 1 grudnia 2017 r.
I SA/Bd 400/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Liwacz.

Sędziowie WSA: Ewa Kruppik-Świetlicka, Urszula Wiśniewska (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 1 grudnia 2017 r. sprawy ze skargi K. K. (obecnie: Syndyka masy upadłości) na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w T. (obecnie: Dyrektora Izby Administracji Skarbowej) z dnia (...) stycznia 2017 r. nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.