Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1529159

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 4 października 2013 r.
I SA/Bd 316/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Mariusz Pawełczak (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 4 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku P. M. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi P. M. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) 2013 r., nr (...) w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2008 r. postanowił: zwolnić skarżącego od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 29 sierpnia 2013 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy wpłynął na urzędowym formularzu wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawca podał, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód stanowi kwota ok. (...) zł. Oświadczył, że nie posiada oszczędności oraz przedmiotów wartościowych. Jako majątek wnioskodawca wskazał nieruchomość gruntową, która jest obciążona hipoteką przymusową na łączna kwotę (...) zł Zarządzeniem z dnia 5 września 2013 r. referendarz sądowy wezwał pełnomocnika strony skarżącej do nadesłania dokumentów oraz oświadczeń obrazujących sytuację finansową i majątkową wnioskodawcy.

W odpowiedzi pełnomocnik skarżącego wskazał, że wnioskodawca w ostatnich latach nie dopełnił obowiązku podatkowego i nie składał rozliczenia podatkowego. Skarżący posiada tylko jeden rachunek bankowy, na którym brak środków finansowych. Skarżący nie posiada stałego zatrudnienia, nie otrzymuje renty ani emerytury, nie prowadzi również działalności gospodarczej. Decyzją Naczelnika Urzędu Skarbowego w I. z dnia (...) 2009 r. wykreślono skarżącego z rejestru podatników VAT. Skarżący utrzymuje się z udzielanych korepetycji i z tego tytułu osiąga dochód w kwocie ok. (...) zł miesięcznie. Ponadto pełnomocnik wskazał, że skarżący jest osobą przewlekle chorą, co uniemożliwia mu podjęcie stałej pracy zarobkowej. Skarżący pozostaje z żoną w separacji od 2000 r. Obecnie skarżący zamieszkuje u kolegi i partycypuje w kosztach utrzymania lokalu w kwocie ok. (...) zł miesięcznie.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 i 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) - dalej zwana p.p.s.a. - prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym.

Prawo pomocy w zakresie częściowym obejmuje zwolnienie tylko od opłat sądowych w całości lub w części albo tylko od wydatków albo od opłat sądowych i wydatków lub obejmuje tylko ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego.

Stosownie do treści art. 246 § 1 pkt 2 powołanej ustawy, przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje w zakresie częściowym - gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny.

Intencją wprowadzenia przepisów dotyczących prawa pomocy było stworzenie możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem osobom, które znajdując się w trudnej sytuacji finansowej nie mogą uiścić kosztów sądowych. Instytucja prawa pomocy stanowi wyjątek od ogólnej zasady ponoszenia przez stronę kosztów postępowania i zapewnia osobie znajdującej się w ciężkich warunkach materialnych możność obrony swoich praw przed sądem, mimo braku środków finansowych potrzebnych do poniesienia należnych kosztów sądowych. Udzielenie stronie prawa pomocy w postępowaniu sądowym jest formą dofinansowania z budżetu państwa i przez to powinno się sprowadzać do przypadków, w których zdobycie przez stronę środków na sfinansowanie udziału w postępowaniu sądowym jest rzeczywiście, obiektywnie niemożliwe. Instytucja zwolnienia od kosztów sądowych stanowi w istocie pomoc państwa dla osób, które z uwagi na ich trudną sytuację materialną nie mogą uiścić kosztów bez wywoływania uszczerbku w koniecznych kosztach utrzymania siebie i rodziny.

Wskazać należy, że wniosek o przyznanie prawa pomocy podlega badaniu z uwzględnieniem wysokości obciążeń finansowych, jakie należy ponieść w konkretnym postępowaniu (wpis od skargi wynosi 19.835 zł) oraz możliwości finansowych wnioskodawcy.

W świetle powyższych ogólnych rozważań stwierdzić należało, że wnioskodawca spełnia przesłanki wskazane w art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Skarżący utrzymuje się z korepetycji i z tego tytułu osiąga dochód w kwocie ok. (...) zł miesięcznie. Zamieszkuje u kolegi i partycypuje w kosztach utrzymania lokalu w kwocie 300 zł miesięcznie. Nie korzysta z pomocy rodziny. Jest osobą przewlekle chorą, co potwierdza zaświadczenie z dnia (...)2011 r. - (...). Mając na uwadze powyższe przyznanie prawa pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych należy uznać za adekwatne do aktualnej sytuacji majątkowej strony.

Z tych powodów na podstawie art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.