Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144024

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 25 października 2016 r.
I SA/Bd 313/16

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r., na posiedzeniu niejawnym zażalenia E. F. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 16 sierpnia 2016 r. sygn. akt I SA/Bd 313/16 o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi E. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług postanawia: odrzucić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 16 sierpnia 2016 r. tut. Sąd odrzucił skargę E. F. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) kwietnia 2016 r., nr (...) w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej w podatku od towarów i usług.

Odpis postanowienia zawierający pouczenie o sposobie i terminie wniesienia zażalenia został doręczony skarżącej w dniu 23 sierpnia 2016 r.

W dniu 30 sierpnia 2016 r. strona nadała w placówce pocztowej przesyłkę zawierającą zażalenie na ww. rozstrzygnięcie tut. Sądu, adresując ją bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W dniu 5 września 2016 r. Naczelny Sąd Administracyjny przekazał według właściwości korespondencję skarżącej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jako wniesione po terminie podlega odrzuceniu.

Zgodnie z art. 194 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 718 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia postanowienia.

Stosownie do treści art. 197 § 2 p.p.s.a. do postępowania toczącego się na skutek zażalenia stosuje się odpowiednio przepisy o skardze kasacyjnej, z wyłączeniem art. 185 § 2. Do zażaleń, na podstawie powołanego wyżej artykułu, stosuje się również przepis określający sposób składania skargi kasacyjnej. Zgodnie z art. 177 § 1 p.p.s.a., skargę kasacyjną wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok lub postanowienie. Wojewódzki sąd administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym skargę kasacyjną wniesioną po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również skargę kasacyjną, której braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie (art. 178 p.p.s.a.).

W związku z powyższym w niniejszej sprawie, na podstawie art. 177 § 1, art. 194 § 2 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., skarżąca powinna złożyć zażalenie na postanowienie z dnia 16 sierpnia 2016 r. w terminie siedmiu dni od dnia jego doręczenia, na adres Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Tymczasem skarżąca wniosła zażalenie bezpośrednio do Naczelnego Sądu Administracyjnego. W takim przypadku o zachowaniu terminu do wniesienia zażalenia decyduje data nadania (przekazania) zażalenia przez Naczelny Sąd Administracyjny wojewódzkiemu sądowi administracyjnemu.

Jak wynika z akt sprawy zaskarżone postanowienie doręczono skarżącej w dniu 23 sierpnia 2016 r.r., zatem siedmiodniowy termin do złożenia zażalenia upływał w dniu 30 sierpnia 2016 r. Tymczasem zażalenie zostało przekazane przez Naczelny Sąd Administracyjny do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy za pismem z dnia 5 września 2016 r. nr II NSAF 44/20116, nadanym tego samego dnia, tj. po upływie terminu do wniesienia tego środka zaskarżenia.

W tej sytuacji zażalenie, jako niedopuszczalne, podlega odrzuceniu.

Z tych względów Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy, na podstawie art. 194 § 2 i art. 177 § 1 p.p.s.a. oraz art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.