Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2879422

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 4 kwietnia 2012 r.
I SA/Bd 31/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz.

Sędziowie WSA: Mirella Łent (spr.), Leszek Kleczkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 4 kwietnia 2012 r. sprawy ze skargi M. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2011 r. oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.