Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2720269

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 16 lipca 2019 r.
I SA/Bd 305/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Urszula Wiśniewska (spr.).

Sędziowie WSA: Halina Adamczewska-Wasilewicz, Leszek Kleczkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 16 lipca 2019 r. sprawy ze skargi B. R., E. K. - P. na czynność Burmistrza M. z dnia (...) w przedmiocie aktualizacji kwoty dotacji

1. stwierdza bezskuteczność czynności w zaskarżonej części,

2. zasądza od Burmistrza M. na rzecz B. R., E. K. - P. kwotę 697,00 zł (sześćset dziewięćdziesiąt siedem) tytułem zwrotu kosztów postępowania.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem nr (...) Burmistrza Miasta i Gminy z dnia (...) marca 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2019 r. dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy M. przez inne niż gmina M. osoby prawne lub fizyczne w przeliczeniu na jednego ucznia dokonał aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w pierwszym miesiącu aktualizacji stosownie do obowiązku wynikającego z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2203 z późn. zm., dalej jako: "u.f.z.o.").

P. z dnia (...) marca 2019 r. organ poinformował B. R. i E. K.-P. (Skarżące) o wysokości kwoty części dotacji dla niepublicznego przedszkola na 2019 r. oraz o sposobie dokonania wyrównań w związku z dokonaną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola w przeliczeniu na jednego ucznia.

Pismem z dnia (...) kwietnia 2019 r. Skarżące wniosły skargę na czynność Burmistrza Miasta i Gminy z dnia (...) marca 2019 r. w zakresie pkt 1 określonego w niniejszym piśmie tj. w zakresie aktualizacji kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "U N. i K." w Ś. Zaskarżonej czynności zarzucono naruszenie:

- art. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie zasady lex retro non agit polegające na ustaleniu przez organ miesięcznej stawki dotacji na rok 2019 dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy M. w przeliczeniu na jednego ucznia dla Niepublicznego Przedszkola "U N. i K." w Ś. prowadzonego przez Skarżące z mocą wsteczną;

- art. 43 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia (...) marca 2019 r. "u.f.z.o." poprzez dokonanie przez organ aktualizacji dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "U N. i K." w Ś. prowadzonego przez Skarżące sprzecznie z powyższymi przepisami;

- art. 44 ust. 1 w zw. z art. 44 ust. 2 pkt 1 u.f.z.o. poprzez brak uwzględnienia przez organ przy aktualizacji dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "U N. i K." w Ś. prowadzonego przez Skarżące przesłanek, o których mowa w powyższych przepisach.

W związku z powyższym Skarżące wniosły o uznanie, iż przysługuje im prawo do otrzymania dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "U N. i K." w Ś. prowadzonego przez Skarżące za styczeń i luty 2019 r. w pełnej wysokości ewentualnie stwierdzenie bezskuteczności czynności w zaskarżonej części.

W treści skargi podano, że zgodnie z treścią Zarządzenia nr (...) Burmistrza Miasta i Gminy z dnia (...) marca 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy M. przez inne niż gmina M. osoby prawne lub fizyczne w przeliczeniu na jednego ucznia, ustalono wysokość podstawowej kwoty dotacji w przeliczeniu na jednego ucznia w wysokości (...) zł. W treści § 2 niniejszego Zarządzenia wskazano, że: "Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w M. Zdaniem Skarżących Burmistrz Miasta i Gminy narusza zasadę lex retro non agit należącą do fundamentalnych składników demokratycznego państwa prawnego, wyrażoną w art. 2 Konstytucji RP. Skarżące podkreśliły, że Zarządzenie nr (...) będące podstawą dokonania przez Burmistrza zaskarżonej czynności wskazuje wyraźnie, iż wchodzi w życie z dniem podpisania. Wobec powyższego brak jest przesłanek do zastosowania w przedmiotowej sprawie przez organ postanowień Zarządzenia z mocą wsteczną tj. od stycznia 2019 r. Abstrahując od zasadności aktualizacji kwoty dotacji dokonanej omawianym Zarządzeniem, stwierdzono, iż już w oparciu o treść § 2 Zarządzenia, czynność Burmistrza stanowi rażące naruszenie prawa. Obniżona stawka dotacji, z punktu widzenia art. 2 Konstytucji RP powinna obowiązywać (przy ewentualnym założeniu, że przedmiotowe zarządzenie jest zgodne z przepisami ustawy o finansowaniu zadań oświatowych), najwcześniej od (...) marca 2019 r. Ponadto jako podstawę dokonania zaskarżonej czynności Burmistrz Miasta i Gminy powołał przepisy art. 43 ust. 2 pkt 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 u.f.z.o. W związku z treścią powyższych przepisów, w szczególności zważywszy na przepis art. 43 ust. 2 pkt 1 u.f.z.o., Skarżące wskazały, że ustawa budżetowa została ogłoszona w dniu (...) lutego 2019 r. 30 dni liczone od powyższego ogłoszenia upłynęło zatem w dniu (...) marca 2019 r., a co za tym udzie aktualizacja kwoty dotacji powinna nastąpić najwcześniej w kwietniu 2019 r. Zatem, aktualizacja dotacji określona w Zarządzeniu została dokonana niezgodnie z powyższymi przepisami ustawy, a tym samym zaskarżona czynność Burmistrza Miasta i Gminy również nie odpowiada prawu.

Skarżące podkreśliły, że zarówno w treści Zarządzenia jak i przy dokonywaniu przez Burmistrza Miasta i Gminy zaskarżonej czynności nie uwzględniono planu dochodów i wydatków budżetu Gminy M. według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji, który to obowiązek wynika z art. 44 ust. 2 pkt 1 u.f.z.o. Dokonując analizy ww. przepisu można wywieść, że organ winien powołać się na konkretne postanowienia zaktualizowanego budżetu gminy. Powyższe pozwoliłoby bowiem na weryfikację prawidłowości dokonanej przez organ aktualizacji dotacji. Brak takiego odniesienia zarówno w Zarządzeniu jak i w treści pisma Burmistrza Miasta i Gminy z dnia (...) marca 2019 r. sprawia, akt ten oraz zaskarżona czynność nie odpowiadają wymogom stawianym przez ustawę, a ponadto powoduje niemożność sprawdzenia czy dokonana zmiana ma oparcie w rzeczywistym stanie faktycznym.

W odpowiedzi na skargę Burmistrz Miasta i Gminy wniósł o uznanie skargi z dnia (...) kwietnia 2019 r. na czynność Burmistrza Miasta i Gminy w zakresie aktualizacji kwoty dotacji dla Niepublicznego Przedszkola "U N. i K." w Ś. za bezprzedmiotową i tym samym o jej oddalenie oraz o przeprowadzenie na podstawie art. 106 § 3 p.p.s.a. dowodów z dokumentów załączonych do odpowiedzi na skargę z dnia (...) kwietnia 2019 r., które to nie spowoduje nadmiernego przedłużenia postępowania w sprawie.

Organ uznał zasadność zarzutu dokonania aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na podstawie art. 43 ust. 1 w zw. z art. 44 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o. w miesiącu niebędącym miesiącem pierwszej aktualizacji w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 u.f.z.o. Zarządzeniem nr (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r. (załączonym do odpowiedzi na skargę) w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy M. przez inne niż gmina M. osoby prawne lub fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia uchylił Zarządzenie nr (...) Burmistrza Miasta i Gminy z dnia (...) marca 2019 r. w sprawie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2019 r. dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy M. przez inne niż gmina M. osoby prawne lub fizyczne w przeliczeniu na jednego ucznia i dokonał aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w pierwszym miesiącu aktualizacji, tj. w miesiącu kwietniu 2019 r. Następnie organ dokonał ponownych wyliczeń w zakresie wysokości kwoty części dotacji za okres styczeń-kwiecień 2019 r., aktualizacji wysokości kwoty części dotacji dla niepublicznego przedszkola na 2019 r. oraz sposobu dokonania wyrównań w związku z dokonaną aktualizacją podstawowej kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola w przeliczeniu na jednego ucznia, o czym Skarżące zostały poinformowane pismem z dnia (...) maja 2019 r.

W stosunku do pozostałych zarzutów podniesionych w przedmiotowej skardze organ nie znalazł podstaw do uznania ich zasadności.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył co następuje.

Skarga zasługuje na uwzględnienie, choć nie wszystkie jej zarzuty Sąd uznał za zasadne.

Na wstępie należy wskazać, że zgodnie z art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 dalej jako "p.p.s.a.") kontrola działalności administracji publicznej przez sądy administracyjne obejmuje orzekanie w sprawach skarg na inne niż określone w pkt 1-3 akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, z wyłączeniem aktów lub czynności podjętych w ramach postępowania administracyjnego określonego w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996 i 1579), postępowań określonych w działach IV, V i VI ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.), postępowań, o których mowa w dziale V w rozdziale 1 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947), oraz postępowań, do których mają zastosowanie przepisy powołanych ustaw. Stosownie do przepisu art. 146 § 1 p.p.s.a., sąd, uwzględniając skargę na akt lub czynność, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 i 4a, uchyla ten akt, albo stwierdza bezskuteczność czynności.

Mając na względzie powyższe zauważyć trzeba, że udzielanie dotacji oświatowej, oraz wszelkie jej aktualizacje, nie następuje w formie decyzji administracyjnych, wydawanych w trybie postępowania administracyjnego. Czynności organów administracyjnych podejmowane na podstawie przepisu art. 17 ust. 1 i 3 i art. 43 ust. 1 i 2 u.f.z.o. dotyczące przyznania lub odmowy przyznania dotacji, ustalenia wysokości dotacji dla przedszkola niepublicznego, a także aktualizacja wysokości tej dotacji, są czynnościami z zakresu administracji publicznej, dotyczącymi uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa. Czynności te, zawierają element konkretyzacji normy prawnej, dokonywane są w sposób władczy i jednostronny, a zatem podlegają kontroli Sądu na podstawie art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Podkreślenia wymaga, że przepis art. 47 u.f.z.o. wprost stanowi, że czynności podejmowane przez organ dotujący w celu ustalenia wysokości lub przekazania dotacji, o których mowa w art. 17 ust. 1 i 3 u.f.z.o., stanowią czynności z zakresu administracji publicznej, o których mowa w art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. Wobec tego, spełnione są przesłanki formalne przesądzające o dopuszczalności zaskarżenia tej czynności do sądu administracyjnego (art. 3 § 2 pkt 4 p.p.s.a. w związku z art. 17 ust. 1 i 3 u.f.z.o.).

Przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie jest prawidłowość dokonanej przez organ aktualizacji kwoty dotacji w miesiącu marcu 2019 r.

Z akt sprawy wynika, że Burmistrz Miasta i Gminy zarządzeniem z dnia (...) marca 2019 r. nr (...), działając na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 1 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 1 i 2 u.f.z.o. dokonał aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2019 dla przedszkoli prowadzonych na terenie gminy M. przez inne niż gmina osoby prawne lub osoby fizyczne, w przeliczeniu na jednego ucznia. Podstawowa kwota dotacji na rok 2019 dla przedszkoli wyniosła (...) zł. W konsekwencji pismem z dnia (...) marca 2019 r. Burmistrz poinformował Skarżące o aktualizacji i wskazał w jaki sposób odliczyć zmniejszoną kwotę dotacji.

Zasady dokonywania aktualizacji kwot dotacji zostały uregulowane w art. 43 u.f.z.o. Przepis ten stanowi, że kwota dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, ulega aktualizacji: (1) w wyniku aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 i art. 13, dokonanej na podstawie art. 44 ust. 1; (2) w wyniku zmiany kwoty przewidzianej w części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostki samorządu terytorialnego, dokonanej na podstawie art. 45; (3) w wyniku zmiany wskaźnika zwiększającego, o którym mowa w art. 14 ust. 1 i 2, dokonanej na podstawie art. 14 ust. 8; (4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. Stosownie do ust. 2 art. 43 aktualizacji kwoty dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 40 i art. 41, dokonuje się: (1) w miesiącu roku budżetowego następującym po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy, zwanym dalej "miesiącem pierwszej aktualizacji" - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3; (2) w październiku roku budżetowego - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1; (3) w dowolnym miesiącu roku budżetowego - w przypadku aktualizacji, o której mowa w ust. 1 pkt 4.

W świetle ww. przepisów miesiącem pierwszej aktualizacji jest miesiąc roku budżetowego następujący po miesiącu, w którym upłynęło 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok budżetowy. Ustawa budżetowa na rok 2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 198) została ogłoszona 1 lutego 2019 r., w związku z czym 30 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej mijało dnia 3 marca 2019 r., a w konsekwencji miesiącem pierwszej aktualizacji w roku 2019 r. był miesiąc kwiecień. W związku z powyższym aktualizacja dokonana w miesiącu marcu stanowiła naruszenie art. 43 ust. 2 pkt 1 u.f.z.o. W odpowiedzi na skargę organ uznał zasadność zarzutów skargi w tym zakresie wskazując jednocześnie, iż zarządzeniem nr (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r. dokonano prawidłowej aktualizacji podstawowej kwoty dotacji w pierwszym miesiącu aktualizacji tj. w miesiącu kwietniu 2019 r. Jednocześnie stosownie do § 2 tego zarządzenia z dniem jego wejścia w życie (1 maja 2019 r.) traci moc Zarządzenie Burmistrza nr (...) z dnia (...) marca 2019 r. Pomimo powyższego Sąd nie znalazł podstaw do uwzględnienia wniosku organu o uznanie skargi za bezprzedmiotową.

Ustosunkowując się do pozostałych zarzutów skargi Sąd uznał je za bezzasadne.

Przede wszystkim nie ma żadnego uzasadnienia zarzut uchybienia art. 2 Konstytucji RP poprzez naruszenie zasady lex retro non agit poprzez zastosowanie miesięcznej stawki dotacji na 2019 r. z mocą wsteczną, tj. w stosunku do części dotacji wypłaconej przed dokonaniem aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na 2019 r. za miesiąc styczeń i luty 2019 r. Wskazać należy, że podstawą przyznania dotacji oświatowej dla Niepublicznego Przedszkola "U N. i K." w Ś. stanowi art. 17 ust. 1 u.f.z.o., zgodnie z którym niepubliczne przedszkole niebędące przedszkolem specjalnym otrzymuje na każdego ucznia z budżetu gminy dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla przedszkoli, z tym że na ucznia niepełnosprawnego w wysokości nie niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia niepełnosprawnego przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy, jeżeli to przedszkole spełnia warunki określone w powołanym przepisie. Stosownie do art. 44 ust. 1 pkt 1 Burmistrz Miasta i Gminy jest zobligowany do dokonania aktualizacji podstawowej kwoty dotacji (art. 12 ust. 1 u.f.z.o.) w pierwszym miesiącu aktualizacji uwzględniając przy tym plan dochodów i wydatków budżetu gminy M. Jednocześnie dokonanie aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 u.f.z.o. skutkuje zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o. koniecznością dokonania aktualizacji kwoty dotacji określonych w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1, 2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, czyli min. aktualizacją kwoty dotacji przysługującej niepublicznemu przedszkolu niebędącemu przedszkolem specjalnym. Jak wyjaśnił organ w odpowiedzi na skargę Zarządzeniem nr (...) z dnia (...) kwietnia 2019 r. podstawowa stawka dotacji na jednego ucznia przedszkola została zmniejszona w stosunku do stawki określonej Zarządzeniem nr (...) Burmistrza Miasta i Gminy z dnia (...) grudnia 2018 r. a będącej podstawą obliczenia wysokości dotacji przedszkolnej na początku roku budżetowego 2019 r. Na marginesie należy bowiem zaznaczyć, że zgodnie z art. 45 u.f.zo. jeżeli ustawa budżetowa na rok budżetowy zostanie ogłoszona po 1 grudnia roku bazowego, to dotację wyliczaną na podstawie przewidzianej kwoty subwencji dla JST ustala się na podstawie danych z subwencji z roku bazowego (tj. roku poprzedniego). Zatem pierwsze ustalenie kwot dotacji w 2019 r., tam gdzie przepisy uzależniają ich wysokość od części oświatowej subwencji, dokonywane jest na podstawie danych z metryczek subwencji oświatowej na 2018 r. (tak: W. Lachiewicz, A. Pawlikowska, Dotacje oświatowe. Wyd. 5, Warszawa 2019)

Konsekwencje zmiany wysokości kwoty dotacji przyznanej niepublicznym przedszkolom niebędącym przedszkolami specjalnymi w wyniku dokonania aktualizacji, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o. określa art. 43 ust. 4 u.f.z.o. Zgodnie z powołanym przepisem jeżeli wysokość dotacji, o której mowa w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1,2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41 (czyli m.in. dotacji uległa zmianie, suma kolejnych przekazywanych części dotacji (podkr. i nast. Sądu) odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, począwszy od pierwszego dnia obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, stanowi różnicę pomiędzy wysokością dotacji, o której mowa odpowiednio w art. 15-21, art. 25 ust. 1-4 i 8, art. 26 ust. 1,2 i 8, art. 28-30, art. 31 ust. 1, art. 40 i art. 41, według stanu na pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji, a sumą części dotacji przekazanych odpowiednio na dziecko objęte wczesnym wspomaganiem rozwoju, ucznia, wychowanka, uczestnika zajęć rewalidacyjno-wychowawczych lub słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego od początku roku budżetowego do dnia poprzedzającego pierwszy dzień obowiązywania zaktualizowanej kwoty dotacji. W związku z czym za prawidłowe uznać należy stanowisko organ, że suma części dotacji podlegającej wypłaceniu po dokonaniu aktualizacji podstawowej kwoty dotacji ulega proporcjonalnemu obniżeniu o kwotę stanowiącą "nadwyżkę" wypłaconych środków do dnia dokonania aktualizacji. Ideą bowiem procesu dokonywania aktualizacji jest ustalenie jaka dokładnie kwota przysługuje danemu podmiotowy w roku dotowanym. Dlatego też należy wskazać, że powyższe rozwiązanie prawne zostało wprowadzone przez ustawodawcę w celu zapewnienia osobie prowadzącej placówkę wyrównanie przyznawanej dotacji, w sytuacji kiedy okoliczności służące do obliczania kwoty podstawowej ulegną zmianie poprzez podwyższenie kwoty dotacji lub jej obniżenie. Jednocześnie należy mieć na względzie, że podstawowa kwota dotacji podlega aktualizacji zgodnie z regulacjami u.f.z.o., a ewentualne różnice kwot dotacji wynikające z tej aktualizacji podlegają wyrównaniu od początku dotowanego roku w kolejnych przekazywanych częściach dotacji (tak: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 8 maja 2018, I SA/Gd 266/18). W tym miejscu należy wskazać, że już na tle przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) tut. Sąd wyraził pogląd iż ponowne przeliczanie wysokości dotacji dla podmiotów prowadzących placówki oświatowe w razie dokonywania w ciągu roku zmian odpowiednich wydatków na placówki prowadzone przez jednostkę samorządu terytorialnego nie narusza prawa. Jakkolwiek może to powodować pewne niedogodności po stronie beneficjenta dotacji, nie oznacza jednak wstecznego działania prawa. Dotacje bowiem, podobnie jak i wydatki budżetowe realizowane w innych formach, ustalane są na okres roku kalendarzowego, będącego rokiem budżetowym. Z rocznej perspektywy należy zatem oceniać wysokość dotacji. Nie mniej roczny charakter dotacji nie może pozbawiać organu jednostki samorządu terytorialnego zapewnienia możliwości realnej i efektywnej kontroli przekazywanych środków budżetowych. Zagadnienie to było również przedmiotem analizy sądownictwa administracyjnego. Na szczególną uwagę w tym zakresie zasługuje wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 września 2014 r., II GSK 1147/13 (orzeczenie dostępne w bazie: orzeczenia.nsa.gov.pl), w którym Sąd zwrócił uwagę, że nie przez przypadek ustawodawca zastrzegł wypłaty dotacji w dwunastu miesięcznych ratach. W ocenie NSA przyjęcie takiego modelu wypłaty ma na celu umożliwienie organowi samorządowemu bieżącą weryfikację rzeczywistych potrzeb finansowych poszczególnych placówek oświatowych. Przyjęcie, że organ pozbawiony jest w trakcie możliwości weryfikowania zasadności wielkości wypłacanej dotacji byłoby sprzeczne przede wszystkim z celem tej dotacji, a także ustaloną przez ustawodawcę formą wypłaty w miesięcznych ratach. Właściwa jednostka samorządu terytorialnego, z której budżetu wypłacane są dotacje ma prawo, a nawet obowiązek, bieżącego kontrolowania prawidłowości korzystania z dopłat przez uprawnione podmioty. Ustanowiony przez jednostkę samorządową system kontroli musi skutecznie realizować cel ustawy.

Ustosunkowując się natomiast do zarzutu naruszenia art. 44 ust. 2 u.f.z.o. poprzez nieuwzględnienie w treści przedmiotowego Zarządzenia planu dochodów i wydatków budżetu Gminy M. według stanu na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc pierwszej aktualizacji należy wyjaśnić, iż powołany przez Skarżące przepis znajduje zastosowanie w przypadku dokonywania aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, art. 13 i art. 50 ust. 1 u.f.z.o. W związku z czym Burmistrz Miasta i Gminy był zobowiązany do uwzględnienia planu dochodów i wydatków gminy M. na etapie dokonywania aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12, natomiast nie ma obowiązku szczegółowego wskazania w zarządzeniu dotyczącym aktualizacji kwoty dotacji przysługującej przedszkolom prowadzonym przez inne niż gmina M. osoby prawne lub fizyczne sposobu uwzględnienia planu dochodów i wydatków gminy M. Jak to bowiem zostało wcześniej wskazane, ustalenie kwoty dotacji dla niepublicznego przedszkola na podstawie art. 17 ust. 1 u.f.z.o. następuje w wysokości takiej, jak dotacja ustalona na podstawie art. 12 u.f.z.o. Skoro zatem jak wskazano w odpowiedzi na skargę organ uwzględnił plan dochodów i wydatków dokonując aktualizacji podstawowej kwoty dotacji, o której mowa w art. 12 u.f.z.o., a tak ustalona kwota stanowi kwotę dotacji przyznawanej niepublicznemu przedszkolu to dokonywanie ponownej analizy w pierwszym miesiącu aktualizacji jest po prostu zbędne. Ponadto należy zaznaczyć, że brak jest podstaw do stosowania w drodze analogii do aktualizacji dotacji dokonywanej na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o. przepisu art. 44 ust. 1 pkt 1 u.f.z.o., a już tym bardziej brak jest obowiązku powoływania przez organ konkretnych postanowień zaktualizowanego budżetu gminy. Odnosząc się do argumentacji Skarżących wskazać można, że kwestię udostępniania z urzędu informacji w zakresie dotacji oświatowej reguluje art. 46 ust. 1 u.f.z.o., w myśl którego w Biuletynie Informacji Publicznej jednostki samorządu terytorialnego, która udziela dotacji, o których mowa w art. 16-21, art. 25 i art. 28, ogłasza się informację o:

1) podstawowej kwocie dotacji, o której mowa w art. 12, oraz jej aktualizacji dokonywanej na podstawie art. 44 ust. 1;

2) statystycznej liczbie dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków lub uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz jej aktualizacji dokonywanej na podstawie art. 11 ust. 2;

3) wskaźniku zwiększającym, o którym mowa w art. 14 ust. 1, 2 i 8;

4) najbliższej gminie lub najbliższym powiecie, o których mowa w art.

10 ust. 1-18 oraz art. 14 ust. 7. W odpowiedzi na skargę organ wyjaśnia, że publikując zarządzenia podjęte w ww. sprawach na stronie BIP Gminy M. jednocześnie spełnił ciążący na nim z mocy wskazanych przepisów obowiązek.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie art. 146 § 1 p.p.s.a. stwierdził bezskuteczność zaskarżonej czynności w zakresie pkt 1. O kosztach orzeczono na podstawie art. 200 i art. 205 § 2 p.p.s.a. Na zasądzoną tytułem zwrotu kosztów postępowania kwotę (...) zł składają się: wpis od skargi w wysokości (...) zł, zwrot kosztów zastępstwa procesowego w wysokości (...) zł wynikającej z § 14 ust. 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia (...) października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1804) oraz (...) zł tytułem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.