Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1529156

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 8 listopada 2013 r.
I SA/Bd 186/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 8 listopada 2013 r., na posiedzeniu niejawnym wniosku K. G. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r. sygn. akt I SA/Bd 186/13 w sprawie ze skargi K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2010 r. postanawia: odrzucić wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 22 maja 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę K. G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we W. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości na 2010 r. Wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi skarżącego radcy prawnemu A.M. w dniu 28 czerwca 2013 r. (k. 59 akt sądowych)

Złożoną przez pełnomocnika strony skarżącej skargę kasacyjną od powyższego wyroku, Sąd postanowieniem z dnia 6 września 2013 r. odrzucił, jako złożoną po terminie. Postanowienie doręczono pełnomocnikowi w dniu 25 września 2013 r.

Pismem z dnia 15 października 2013 r. nadanym w placówce pocztowej w dniu 16 października 2013 r. pełnomocnik strony złożył wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 22 maja 2013 r. W uzasadnieniu podniósł, że terminu do złożenia skargi kasacyjnej nie dochował ze względu na stan zdrowia. Na poparcie swoich twierdzeń powołał się na zaświadczenie lekarza psychiatry, w którym stwierdzono, że leczy się na depresję (od 3 lutego, rok niewidoczny), w czasie której okresowo przeżywa stany obniżonej aktywności i zdolności podejmowania decyzji. Pełnomocnik podał, że stan ten trwał od czerwca-lipca 2013 r. i od tej daty do dnia wniesienia kasacji wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu, tj. do dnia 15 października 2013 r. nie był w stanie dokonać prawidłowo i skutecznie tej czynności procesowej. Do wniosku pełnomocnik załączył ponadto zwolnienie lekarskie za okres od 3 października 2013 r. do dnia 31 października 2013 r.

Jednocześnie pełnomocnik skarżącego przedłożył skargę kasacyjną od ww. wyroku z dnia 22 maja 2013 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy zważył, co następuje:

W świetle postanowień zawartych w art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270, dalej p.p.s.a.), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 § 1 tej ustawy pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w jego uchybieniu (art. 87 § 2 p.p.s.a.).

W niniejszej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 6 września 2013 r. odrzucił skargę kasacyjną jako wniesioną po terminie. Jak wynika z akt sprawy, odpis niniejszego postanowienia doręczono pełnomocnikowi skarżącego w dniu 25 września 2013 r., co wynika ze zwrotnego potwierdzenia odbioru (k. 93 akt sprawy). Tej okoliczności nie kwestionuje także sam pełnomocnik skarżącego. Takie doręczenie, zgodnie z art. 67 § 5 ustawy p.p.s.a., należy uznać za skuteczne.

W kontekście powyższego, odnosząc się do zawartej we wniosku o przywrócenie terminu informacji o chorobie pełnomocnika (depresji), w czasie której okresowo przeżywa on stany obniżonej aktywności i zdolności podejmowania decyzji wskazać należy, że jak wynika z akt sprawy pełnomocnik strony w okresie wskazanym w zaświadczeniu lekarskim (od 3 lutego bliżej nieokreślony rok) oraz w późniejszym czasie podejmował kierowaną do niego korespondencję i aktywnie uczestniczył w postępowaniu (np. skarga z 10 lutego 2013 r. - k. nr 3 akt sądowych; pismo z 5 kwietnia 2013 r. - k. nr 22 akt sądowych). Jednocześnie wskazać należy, że przedstawione przez pełnomocnika skarżącego zwolnienie lekarskie dotyczy okresu od 3 października 2013 r. do dnia 31 października 2013 r.

Mając na względzie powyższe wywody uznać należy, że w dniu 25 września 2013 r., tj. w dniu odbioru postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej pełnomocnik był świadomy dokonywanych czynności. W konsekwencji Sąd uznał datę 25 września 2013 r., za datę, w której pełnomocnik strony dowiedział się, iż uchybił terminowi do wniesienia skargi. Od tego też dnia biegł siedmiodniowy termin do złożenia wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi. Termin ten upłynął w dniu 2 października 2013 r. Tymczasem pełnomocnik skarżącego nadał przedmiotowy wniosek w placówce pocztowej dopiero w dniu 16 października 2013 r., (k. 120 akt sprawy).

Podkreślenia wymaga, że pełnomocnik, który zgodził się reprezentować stronę, ma obowiązek działania w imieniu i na rzecz mocodawcy z równą starannością, jak gdyby działał na własną rzecz. Zdaniem Sądu profesjonalny pełnomocnik, świadomy swojego stanu psycho-fizycznego, w którym znajdował się dłuższy okres czasu oraz konsekwencji m.in. niedopełnienia czynności procesowych w terminie powinien podjąć wszelkie działania w celu rzetelnego reprezentowania mandanta. Jeżeli wykonywanie obowiązków zawodowych przez radcę prawnego mogło uniemożliwić mu osobiste dopełnienie czynności procesowych, to w celu zapewnienia właściwej ochrony interesów reprezentowanej strony mógł je zlecić innemu pracownikowi lub pełnomocnikowi.

Istotna i przesądzająca dla sprawy jest okoliczność, że pomimo powoływania się na stan depresji trwający od 3 lutego (co najmniej od 2013 r.) pełnomocnik wykazywał aktywność w przedmiotowej sprawie, jak również w innych sprawach, co tut. Sądowi jest znane z urzędu (sprawy o sygn. akt I SA/Bd 545/13 i I SA/Bd 546/13 - skargi z dnia 17 czerwca 2013 r.).

W związku z powyższym w kontekście zaistniałego stanu faktycznego, stwierdzić należy, że w rozpoznanej sprawie wniesiony przez pełnomocnika skarżącego wniosek o przywrócenie terminu został złożony po upływie terminu, o którym mowa w art. 87 § 1 p.p.s.a.

Mając powyższe na względzie, na podstawie art. 88 ustawy p.p.s.a., zgodnie z którym spóźniony lub z mocy ustawy niedopuszczalny wniosek o przywrócenie terminu sąd odrzuci na posiedzeniu niejawnym, Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.