Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1929317

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 2 grudnia 2015 r.
I SA/Bd 182/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Mirella Łent.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 2 grudnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku I. R. o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 1 września 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 182/15 w sprawie ze skargi I. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży w grudniu 2007 r. samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją postanawia: odmówić przywrócenia terminu

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 1 września 2015 r. sygn. akt I SA/Bd 182/15 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę I. R. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu sprzedaży w grudniu 2007 r. samochodów osobowych przed ich pierwszą rejestracją.

Wnioskiem z dnia 8 września 2015 r. skarżąca wystąpiła o sporządzenie uzasadnienia powyższego wyroku.

Postanowieniem z dnia 12 października 2015 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy odmówił sporządzenia uzasadnienia wyroku z powodu złożenia przez skarżącą wniosku o uzasadnienie z uchybieniem terminu siedmiodniowego liczonego od dnia ogłoszenia wyroku. Odpis postanowienia został doręczony skarżącej w dniu 21 października 2015 r.

Pismem z dnia 22 października 2015 r. zatytułowanym "Zażalenie" strona wniosła o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku, albo przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Wojewódzkiemu Sądowi Administracyjnemu w Bydgoszczy. W uzasadnieniu wniosku skarżąca przyznała, że nie dotrzymała terminu na złożenie wniosku o uzasadnienie wyroku, bowiem nadała go jeden dzień po terminie. Opóźnienie to wynikało z niedopatrzenia oraz problemów rodzinnych. W tym zakresie skarżąca podała, że wychowuję dziecko, które urodziła 11 maja 2015 r. Wskazała, że jest matką karmiącą i po raz pierwszy nie dotrzymała terminu. Podniosła, że dziecko ostatnio zaczęło również chorować i we wrześniu ciężko było jej pogodzić sprawy rodzinne z sądowymi. Zaznaczyła, że wynikłe zdarzenie w niedotrzymaniu terminu spowodowane było życiem rodzinnym i wychowaniem dziecka.

Zarządzeniem z dnia 17 listopada 2015 r. Sąd wezwał skarżącą do sprecyzowania, czy pismo z dnia 22 października 2015 r. jest zażaleniem na postanowienie Sądu z dnia 12 października 2015 r. w sprawie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku z dnia 1 września 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 182/15, czy wnioskiem o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia tego wyroku.

W odpowiedzi z dnia 24 listopada 2015 r. skarżąca wniosła o potraktowanie jej pisma jako wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia nie może zostać uwzględniony.

Warunki niezbędne dla uwzględnienia przedmiotowego wniosku zawarte zostały w art. 87 § 1, 2 i 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."). Zgodnie z tymi przepisami, pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od czasu ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu. Równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie.

Należy zaznaczyć, że instytucja przywrócenia terminu ma charakter wyjątkowy. Podstawową przesłanką przywrócenia terminu jest brak winy w jego uchybieniu.

Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu zalicza się np. przerwę w komunikacji, nagłą chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar (wyrok NSA z dnia 19 września 2000 r., sygn. akt I SA 1072/00, wyrok NSA z dnia 20 kwietnia 1999 r., sygn. akt I SA/Ka 1609/97, dostępne na stronie internetowej: www.orzeczenia.nsa.gov.pl). O braku winy w uchybieniu terminu można mówić jedynie wtedy, gdy strona (lub jej pełnomocnik) nie mogła usunąć zaistniałej przeszkody nawet przy użyciu największego w danych warunkach wysiłku (postanowienie WSA z dnia 21 lutego 2006 r., sygn. akt I SAB/Wa 78/05, dostępne j.w.). Liczne orzecznictwo sądów administracyjnych w tym zakresie wskazuje, że przywrócenie uchybionego terminu może nastąpić jedynie wtedy, gdy strona w sposób przekonujący zaprezentowaną argumentacją uprawdopodobni brak swojej winy, a przy tym wskaże, że niezależna od niej przyczyna istniała przez cały czas, aż do złożenia wniosku o przywrócenie terminu.

Skarżąca w złożonym wniosku z dnia 22 października 2015 r. podała, że powodem uchybienia terminowi do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 1 września 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 182/15 było niedopatrzenie oraz problemy rodzinne związane z wychowaniem i chorobą dziecka urodzonego w dniu 11 maja 2015 r.

Zdaniem Sądu, w rozpoznawanej sprawie, strona nie wskazała okoliczności, które mogłyby skutkować uznaniem zasadności wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku. Nie została wykazana bowiem podstawowa przesłanka przywrócenia terminu, jaką jest brak zawinienia strony w nieterminowym dokonaniu czynności procesowej. Wskazane okoliczności, jak niedopatrzenie, problemy rodzinne, czy wychowanie czteromiesięcznego dziecka nie należą do okoliczności faktycznych, które mogłyby uprawdopodobnić brak winy w uchybieniu terminu. Nie można również przychylić się do argumentacji strony w zakresie choroby dziecka, albowiem skarżąca ani we wniosku, ani w późniejszym piśmie wyjaśniającym z dnia 24 listopada 2015 r. nie przedstawiła żadnych dowodów popierających jej twierdzenia, w tym zaświadczenia lekarskiego, bądź chociażby recept lekarskich potwierdzających wykup leków dla dziecka. Skarżąca również nie uprawdopodobniła, że nie mogła przy wykonaniu czynności procesowej złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia wyroku wyręczyć się inną osobą.

Mając na względzie powyższe, Sąd na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.