Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2897851

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 18 maja 2011 r.
I SA/Bd 182/11

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka (spr.).

Sędziowie WSA: Dariusz Dudra, Urszula Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 18 maja 2011 r. sprawy ze skargi M. S. i K. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji

1. oddala skargę;

2. nakazuje zwrócić skarżącym M. S. i K. S. kwotę 100 zł (słownie: sto złotych) z tytułu zwrotu nadpłaconego wpisu sądowego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.