Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2859297

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 8 stycznia 2013 r.
I SA/Bd 166/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Zdzisław Pietrasik.

Sędziowie WSA: Dariusz Dudra (spr.), Leszek Kleczkowski.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 8 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

1. oddala skargę

2. zasądza od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy na rzecz adwokata S. M. kwotę (...) zł tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.