Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1668981

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 21 kwietnia 2015 r.
I SA/Bd 160/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Ewa Kruppik-Świetlicka.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 21 kwietnia 2015 r., na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi L. S.A. w G. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w T. z dnia (...) r., Nr (...) w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Wskutek wniesionej skargi, Przewodniczący Wydziału zarządzeniem z dnia 16 lutego 2015 r. wezwał pełnomocnika strony skarżącej radcę prawnego W. S., do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w kwocie 2000 zł, w terminie 7 dni od daty doręczenia odpisu zarządzenia, pod rygorem odrzucenia skargi. Odpis zarządzenia doręczono pełnomocnikowi w dniu 25 lutego 2015 r. (data na zwrotnym poświadczeniu odbioru k. nr 13 akt sądowych). Termin do uiszczenia wymaganego wpisu od skargi upływał z dniem 4 marca 2015 r. Z akt sprawy wynika, że strona skarżąca nie uiściła należnego wpisu sądowego.

Na podstawie art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.), dalej "p.p.s.a.", sąd nie podejmie żadnej czynności, na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W przywołanym przepisie zawarta jest zasada, że warunkiem podjęcia przez sąd czynności na skutek wniesionego pisma, jest uiszczenie należnej od tego pisma opłaty. Nieuiszczenie opłaty przy wniesieniu pisma nie powoduje automatycznie ujemnych skutków dla wnoszącego. W takim przypadku opłatę można uiścić w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania sądu do jej uiszczenia. W przedmiotowej sprawie wpis nie został uiszczony, pomimo prawidłowego wezwania. Skutek nieuiszczenia opłaty przez wnoszącego pismo został określony w art. 220 § 3 powyższej ustawy stanowiącym, że skarga, od której pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlega odrzuceniu przez sąd.

Wobec niewykonania przez stronę skarżącą zarządzenia Sądu i nieuiszczenia należnego wpisu, Sąd postanowił jak w sentencji orzeczenia.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.