Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1668966

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 9 kwietnia 2015 r.
I SA/Bd 134/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Halina Adamczewska-Wasilewicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 9 kwietnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Z. S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2008 r. postanawia: odrzucić skargę

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 12 lutego 2015 r., doręczonym w dniu 23 lutego 2015 r. (data na zwrotnym potwierdzeniu odbioru, k.8 akt sądowych), skarżący został wezwany do uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania, braków formalnych skargi poprzez: podpisanie skargi, ewentualnie nadesłanie podpisanego jej odpisu oraz podanie wartości przedmiotu zaskarżenia. Termin do uzupełnienia braków skargi upływał z dniem 2 marca 2015 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z treścią art. 58 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270) - dalej jako: "p.p.s.a." skarga, której, pomimo wezwania, nie uzupełniono w wyznaczonym terminie braków formalnych, podlega odrzuceniu przez sąd.

Na podstawie art. 58 § 3 p.p.s.a. sąd odrzuca skargę postanowieniem, które może zapaść na posiedzeniu niejawnym.

Stosownie do art. 46 § 1 pkt 4 p.p.s.a. każde pismo strony powinno zawierać podpis strony albo jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Natomiast z art. 215 § 1 p.p.s.a. wynika, że w każdym piśmie wszczynającym postępowanie sądowe w danej instancji należy podać wartość przedmiotu zaskarżenia, jeżeli od tej wartości zależy wysokość opłaty.

Podkreślenia wymaga, że wezwanie skierowane do strony o uzupełnienie braków formalnych skargi zawierało szczegółowe pouczenie, co do terminu wypełnienia obowiązku na nią nałożonego oraz co do skutków jego niedochowania. Mimo to skarżący ani w zakreślonym terminie, ani do dnia wydania niniejszego postanowienia nie uzupełnił braków formalnych skargi.

Wobec powyższego, Sąd na podstawie art. 58 § 1 pkt 3 p.p.s.a. postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.