Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2582809

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 20 listopada 2018 r.
I SA/Bd 132/18

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Mariusz Pawełczak po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2018 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku R. G. o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi R. G. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej z dnia (...) grudnia 2017 r. nr (...) w przedmiocie odmowy uwzględnienia zarzutu w postępowaniu egzekucyjnym postanowił: umorzyć postępowanie

Uzasadnienie faktyczne

Prawomocnym postanowieniem z dnia 15 czerwca 2018 r. referendarz sądowy umorzył postępowanie w przedmiocie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych i ustanowił na rzecz skarżącego adwokata z urzędu. W związku z powyższym w dniu (...) sierpnia 2018 r. został wyznaczony skarżącemu pełnomocnik adwokat A. S. Pełnomocnik ten wniósł opinię o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej.

Na tej podstawie należy wskazać, iż w toku postępowania skarżący jest reprezentowany przez adwokata, a to umocowanie do reprezentowania strony skarżącej rozciąga się na całe postępowanie sądowe. Powyższe skutkuje tym, iż prawo pomocy w tym zakresie zostało już skonsumowane.

Odnosząc się do wniosku skarżącego o wyznaczenie innego pełnomocnika podkreślić należy, iż "jeżeli pomimo ustanowienia pełnomocnika z urzędu stronie nie odpowiada sposób, w jaki jest reprezentowana, to może swoje zastrzeżenia zgłosić odpowiednio uprawnionym organom korporacji zawodowych, a nie sądowi, gdyż nie możne on wydać ponownego rozstrzygnięcia o przyznaniu prawa pomocy w postaci innego pełnomocnika, bowiem przyznane jej prawo pomocy w tym zakresie zostało już skonsumowane" (postanowienie NSA z dnia 30 kwietnia 2009 r., sygn. akt II OZ 374/09, LEX nr 575333). Ponadto NSA podniósł, iż zgłoszenie przez stronę wniosku zawierającego żądanie ustanowienia w ramach prawa pomocy kolejnego pełnomocnika z tego powodu, że poprzedni odmówił sporządzenia skargi kasacyjnej nie może prowadzić do ponownego rozpoznawania tej kwestii, ponieważ sprawa prawa pomocy została już rozstrzygnięta" (postanowienie z dnia 24 listopada 2009 r. sygn. akt I OZ 1076/09).

Z tych względów postępowanie zainicjowane kolejnym wnioskiem o przyznanie prawa pomocy w zakresie ustanowienia adwokata na podstawie art. 249a w zw. z art. 258 § 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1302) podlega umorzeniu bowiem rozpoznanie wniosku stało się zbędne.

Końcowo wskazać również należy, że bezcelowym było wzywanie strony skarżącej do złożenia wniosku na urzędowym formularzu PPF, albowiem postępowanie z wniosku podlega umorzeniu.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.