Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1729747

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 10 czerwca 2015 r.
I SA/Bd 1158/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Jarosław Szulc.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2015 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku S. Ż. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 1158/14 w sprawie ze skargi S. Ż. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. postanawia: przywrócić termin

Uzasadnienie faktyczne

Wyrokiem z dnia 4 lutego 2015 r., sygn. akt I SA/Bd 1158/14 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oddalił skargę S. Ż. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości z tytułu zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. Przedmiotowy wyrok wraz z uzasadnieniem został doręczony stronie w dniu 6 marca 2015 r.

W wyniku złożenia wniosku o przyznanie prawa pomocy, Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy postanowieniem z dnia 9 marca 2015 r. przyznał skarżącemu prawo pomocy ustanawiając radcę prawnego.

Pismem z dnia 11 maja 2015 r. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy poinformowała tut. Sąd, że w przedmiotowej sprawie pełnomocnikiem z urzędu został wyznaczony radca prawny J. G.

W dniu 26 maja 2015 r. (data stempla pocztowego) wyznaczony pełnomocnik wniósł skargę kasacyjną wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Uzasadniając wniosek podniósł, że pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy o wyznaczeniu go pełnomocnikiem z urzędu otrzymał w dniu 14 maja 2015 r. Pełnomocnik zaznaczył, że rzeczywistą możliwość sporządzenia i wniesienia skargi kasacyjnej uzyskał po dniu 19 maja 2015 r., tj. po uzyskaniu kontaktu z przedstawicielem skarżącego.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej zasługuje na uwzględnienie.

W świetle postanowień zawartych w art. 86 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej: "p.p.s.a."), jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności w postępowaniu sądowym bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. Zgodnie z art. 87 § 1 p.p.s.a., pismo z wnioskiem o przywrócenie terminu wnosi się do sądu, w którym czynność miała być dokonana, w ciągu siedmiu dni od ustania przyczyny uchybienia terminu. W piśmie tym należy uprawdopodobnić okoliczności wskazujące na brak winy w jego uchybieniu (art. 87 § 2 p.p.s.a.). Ponadto, równocześnie z wnioskiem strona powinna dokonać czynności, której nie dokonała w terminie (art. 87 § 4 p.p.s.a.).

W ocenie Sądu, pełnomocnik skarżącego uprawdopodobnił okoliczności wskazujące na brak winy w uchybieniu terminu do wniesienia skargi kasacyjnej. Spełnił tym samym przesłankę z art. 87 § 2 p.p.s.a. Niewątpliwie okoliczność niezależna od strony i jej pełnomocnika, jak fakt późniejszego ustanowienia pełnomocnika z urzędu i otrzymania przez niego dopiero w dniu 14 maja 2015 r. informacji z Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy o wyznaczeniu do reprezentowania skarżącego w przedmiotowej sprawie, miała wpływ na uchybienie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Stronie skarżącej i jej pełnomocnikowi nie można zatem przypisać działania o charakterze zawinionym, co wypełnia przesłankę z art. 86 § 1 p.p.s.a.

Zdaniem Sądu, przyczyna uchybienia terminu do wniesienia skargi kasacyjnej przez pełnomocnika ustanowionego z urzędu ustała w dniu, w którym miał on rzeczywistą możliwość wniesienia skargi kasacyjnej po zapoznaniu się z aktami sprawy, nie później jednak niż w dniu upływu trzydziestu dni od dnia zawiadomienia go o wyznaczeniu do występowania w sprawie (por. postanowienia NSA z dnia 12 maja 2011 r., sygn. akt II GZ 243/11, LEX nr 1081696; z dnia 1 października 2010 r., sygn. akt I OZ 725/10, LEX nr 741980; z dnia 11 października 2011 r., sygn. akt II FZ 570/11, LEX nr 1070053; z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt II OZ 612/12, LEX nr 1225743).

W konsekwencji, ponieważ w przedmiotowej sprawie pełnomocnik pismo Okręgowej Izby Radców Prawnych w Bydgoszczy z dnia 11 maja 2014 r. zawiadamiające go o wyznaczeniu z urzędu do reprezentowania skarżącego odebrał w dniu 14 maja 2015 r., jak wynika z oświadczenia pełnomocnika zawartego we wniosku, należało uznać, że złożony w tut. sądzie w dniu 26 maja 2015 r. (data stempla pocztowego) wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej został złożony z zachowaniem terminu.

Ponieważ wraz z wnioskiem o przywrócenie terminu pełnomocnik złożył jednocześnie skargę kasacyjną, czym spełnił warunek z art. 87 § 4 p.p.s.a., należało uznać, że złożony wniosek jest w pełni zasadny.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 86 § 1 p.p.s.a. orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.