Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2894651

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 9 marca 2011 r.
I SA/Bd 1075/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Liwacz (spr.).

Sędziowie WSA: Halina Adamczewska-Wasilewicz, Urszula Wiśniewska.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 9 marca 2011 r. sprawy ze skargi J.T. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie odmowy wydania zaświadczenia oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.