Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 787514

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 16 lutego 2011 r.
I SA/Bd 1048/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia Sarah Sobecka-Kucharczyk (sprawozdawca).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2011 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku B.S. o przyznanie prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych w sprawie ze skargi B.S. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące od lipca do grudnia 2005 r. postanowił zwolnić skarżącego od kosztów sądowych

Uzasadnienie faktyczne

B.S. wraz ze skargą na wskazaną w sentencji postanowienia decyzję wniósł o zwolnienie od kosztów sądowych. Na podstawie informacji przedstawionych w urzędowym formularzu PPF oraz wynikających z dodatkowych dokumentów ustalono, że skarżący prowadzi samodzielnie gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód oszacował na około 2.000 zł brutto. Ubiegający nie tyko ponosi standartowe wydatki związane z koniecznym utrzymaniem, jak również ciąży na nim obowiązek alimentacyjny wobec małoletniego syna. Wnioskujący nie zgromadził oszczędności, a prowadzona w miesiącach wrzesień-grudzień działalność gospodarcza przyniosła na koniec ubiegłego roku stratę wynoszącą -1.860,74 zł. Skarżący jest w 1/2 współwłaścicielem mieszkania.

Uzasadnienie prawne

W sprawie zważono, co następuje:

Postępowanie przed sądem administracyjnym toczy się według przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej p.p.s.a.

Zgodnie z art. 245 ustawy p.p.s.a. prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Z wniosku wynika, że strona ubiega się o udzielenie prawa pomocy w zakresie częściowym obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Ze względu na tak określone granice prawa pomocy skarżący winien uprawdopodobnić, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny, gdyż do tego zobowiązuje go przepis art. 246 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

W niniejszej sprawie oceniono, że sytuacja materialna, w jakiej znajduje się strona uzasadnia przyznanie prawa pomocy we wnioskowanym zakresie. Ubiegający z uwagi na konieczne koszty utrzymania, w tym alimenty ustalone w kwocie 700 zł oraz dochód wynoszący miesięcznie 2.000 zł brutto nie jest w stanie wygospodarować dodatkowych kwot na opłacenie kosztów sądowych.

Z tych powodów, na podstawie wyżej wskazanych przepisów, w związku z art. 258 § 2 pkt 7 p.p.s.a. postanowiono, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.