Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2892925

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 12 stycznia 2011 r.
I SA/Bd 1024/10

UZASADNIENIE

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w składzie: Przewodniczący: Sędzia WSA Teresa Liwacz Sędziowie: Sędzia WSA Dariusz Dudra (spr.) Sędzia WSA Urszula Wiśniewska Protokolant po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 12 stycznia 2011 r. sprawy ze skargi A. D. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w B. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.