Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2144020

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 25 października 2016 r.
I SA/Bd 102/16

UZASADNIENIE

Sentencja

Referendarz sądowy Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy Mariusz Pawełczak po rozpoznaniu w dniu 25 października 2016 r. na posiedzeniu niejawnym wniosku D. K. o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym w sprawie ze skargi D. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej z dnia (...) grudnia 2015 r. nr (...) w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2006 r. postanowił: 1. zwolnić skarżącą od kosztów sądowych, 2. ustanowić adwokata

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 23 września 2016 r. wpłynął złożony na urzędowym formularzu PPF wniosek skarżącego o przyznanie prawa pomocy w zakresie całkowitym.

W oświadczeniu o stanie rodzinnym, majątku i dochodach wnioskodawczyni podała, że prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód stanowi kwota (...) zł. Oświadczył, że nie posiada nieruchomości, oszczędności, papierów wartościowych oraz przedmiotów wartościowych. Jako zobowiązania i stałe wydatki skarżący wskazała: utrzymanie (...) zł, leki (...) zł.

W odpowiedzi na zarządzeni referendarza sądowego skarżąca wskazała, że nie posiada żadnego majątku, jest osoba schorowaną, mieszka u przyjaciela ale prowadzi oddzielne gospodarstwo domowe, utrzymuje się ze świadczenia emerytalnego wypłacanego w kwocie (...) zł.

Uzasadnienie prawne

Mając na uwadze powyższe zważono, co następuje:

Zgodnie z art. 245 § 1 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718) - dalej zwana p.p.s.a. - prawo pomocy może być przyznane w zakresie całkowitym lub częściowym. Prawo pomocy w zakresie całkowitym obejmuje zwolnienie od kosztów sądowych oraz ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego (art. 245 § 2 p.p.s.a.). Stosownie do art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej w zakresie całkowitym następuje, gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania.

W świetle powyższych ogólnych rozważań stwierdzić należało, że wnioskodawczyni spełnia przesłanki wskazane w art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Wpływ na takie rozstrzygnięcie miało to, iż skarżąca prowadzi samodzielne gospodarstwo domowe, którego miesięczny dochód z tytułu świadczenia emerytalnego wynosi (...) zł. Nie posiada oszczędności, papierów wartościowych oraz przedmiotów wartościowych. Tym samym nie miałaby z czego pokryć jakichkolwiek kosztów postępowania sądowego, w tym ustanowienia adwokata.

Z tych powodów na podstawie art. 246 § 1 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 258 § 1 i 2 pkt 7 p.p.s.a. orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.