Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2859977

Wyrok
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy
z dnia 29 stycznia 2013 r.
I SA/Bd 1004/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Izabela Najda-Ossowska.

Sędziowie WSA: Dariusz Dudra, Ewa Kruppik-Świetlicka (spr.).

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy po rozpoznaniu w Wydziale I na rozprawie w dniu 29 stycznia 2013 r. sprawy ze skargi T. K. na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T. z dnia (...) nr (...) w przedmiocie podatku akcyzowego z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego samochodu osobowego oddala skargę

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.