Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1920196

Postanowienie
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie
z dnia 17 lipca 2012 r.
I SA 762/02

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia WSA Dariusz Pirogowicz.

Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie po rozpoznaniu w dniu 17 lipca 2012 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy z zażalenia Towarzystwa (...)"S." (...) w Z. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2012 r. sygn. akt I SA 762/02 o odmowie przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi Towarzystwa (...)"S." (...) w Z. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) października 1997 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Wojewódzkiego (...) z dnia (...) marca 1949 r. nr (...) o przekazaniu Gminie Miejskiej w Z. majątku Stowarzyszenia pod nazwą "Towarzystwo (...) S." w Z. postanawia odrzucić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 12 czerwca 2012 r., sygn. akt I SA 762/02 odmówił Towarzystwu (...)"S." (...) w Z. przyznania prawa pomocy w zakresie zwolnienia od kosztów sądowych i ustanowienia adwokata w sprawie ze skargi Towarzystwa (...)"S." (...) w Z. na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia (...) października 1997 r. nr (...) w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji Urzędu Wojewódzkiego (...) z dnia (...) marca 1949 r. nr (...) o przekazaniu Gminie Miejskiej w Z. majątku Stowarzyszenia pod nazwą "Towarzystwo (...) S." w Z.

Odpis powyższego postanowienia wraz z uzasadnieniem doręczono skarżącemu Towarzystwu (...)"S." (...) w Z. w dniu (...) czerwca 2012 r. (zwrotne potwierdzenie odbioru k-294 akt sądowych).

W dniu (...) lipca 2012 r. (data stempla pocztowego) od powyższego postanowienia Towarzystwo (...)"S." (...) w Z. wniosło zażalenie datowane na dzień (...) lipca 2012 r.

Uzasadnienie prawne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje.

Zażalenie jest niedopuszczalne.

Zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270; powoływana dalej jako: "p.p.s.a.") Wojewódzki Sąd Administracyjny odrzuci na posiedzeniu niejawnym zażalenie wniesione po upływie terminu lub z innych przyczyn niedopuszczalne, jak również zażalenie którego braków strona nie uzupełniła w wyznaczonym terminie.

Stosownie natomiast do treści art. 194 § 2 p.p.s.a., zażalenie wnosi się w terminie siedmiu dni od doręczenia postanowienia.

W niniejszej sprawie zaskarżone postanowienie doręczone zostało skarżącemu w dniu (...) czerwca 2012 r. Termin do wniesienia zażalenia do sądu upłynął zatem w dniu (...) lipca 2012 r. Jak wynika natomiast z akt sprawy, zażalenie w niniejszej sprawie złożone zostało w placówce pocztowej w dniu (...) lipca 2012 r. (stempel na kopercie), a zatem z uchybieniem ustawowego terminu.

Mając powyższe na uwadze, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie na podstawie art. 194 § 2 i art. 197 § 2 w związku z art. 178 p.p.s.a., postanowił jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.