Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 48001

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 29 listopada 1999 r.
I SA 709/99

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA Anna Lech.

Sędziowie: SO del. Joanna Banasiewicz (spr.), NSA Zbigniew Rausz.

Protokolant: Gabriela Kieś.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 14 maja 1999 r. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL" SA na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 17 marca 1999 r. bowiem pełnomocnik skarżącego, będący radcą prawnym nie uiścił przy wnoszeniu skargi należnego wpisu sądowego, który jest wpisem stałym, określonym w § 3 pkt 5 lit. c rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej (Dz. Nr 117, poz. 563 ze zm.). Orzeczenie powyższe zostało wydane na podstawie art. 17 ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. Nr 24, poz. 110 ze zm.) w związku z art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz. U. Nr 74, poz. 368 ze zm.) i art. 27 ust. 2 tej ustawy.

Skarżący wnosząc o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi podał, że wątpliwości reprezentującego go radcy prawnego co do wysokości wpisu stałego w sprawie, wyrażone w piśmie do Sądu z dnia 22 kwietnia 1999 r., którego kserokopia złożona została wraz z wnioskiem, były przyczyną uchybienia terminu.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Na mocy art. 59 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym mają w sprawie zastosowanie przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące terminów (art. 57-60 kpa). Prośba o przywrócenie terminu została wniesiona w sposób określony w art. 58 § 2 kpa. Zgodnie z brzmieniem art. 58 § 1 kpa w razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy. Wymóg braku winy dotyczy również pełnomocnika strony, którym w sprawie niniejszej jest radca prawny. Wpis sądowy od skargi jest w rozpoznawanej sprawie wpisem stałym. Okoliczność, że - jak twierdzi pełnomocnik skarżącego - wraz ze skargą złożone zostało pismo dotyczące jego wątpliwości odnośnie wysokości wpisu stałego, nie może usprawiedliwiać nieopłacenia skargi przy jej wnoszeniu. Powzięte wątpliwości winny być wyjaśnione w takim czasie, by możliwym było opłacenie wpisu od skargi zgodnie z zasadami uiszczania wpisu, wynikającymi z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej (Dz. U. Nr 117, poz. 563 ze zm.). W świetle § 7 (zdanie drugie) tego rozporządzenia w przypadku, gdy wpis jest stały, a skargę wnosi adwokat lub radca prawny, musi być ona opłacona przy jej wniesieniu. Z podniesionych wyżej względów brak jest przesłanek, by można było uznać, że uchybienie terminu do opłacenia wpisu od skargi nastąpiło w sprawie niniejszej bez winy skarżącego, co wobec treści powołanych wcześniej przepisów uniemożliwiało uwzględnienie wniosku.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.