Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 54512

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 31 marca 2000 r.
I SA 192/00

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA Zbigniew Rausz (spr.).

Sędziowie NSA: Maria Wiśniewska, Jerzy Sulimierski.

Uzasadnienie faktyczne

Pełnomocnik skarżącego złożył wniosek o reasumpcję postanowienia Sądu z 17 lutego 2000 r. i jego uchylenie motywując swój wniosek tym, że przedmiotowa sprawa dotycząca nieważności decyzji nie mieści się wprost w kategorii spraw z zakresu gospodarki gruntami, co oznacza, że nie zaistniała konieczność uiszczenia wpisu w momencie składania skargi. Wniosek powyższy nie może zostać uwzględniony. Stosownie do postanowień § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z 3 października 1995 r. w sprawie wpisu od skarg na decyzje administracyjne oraz inne akty i czynności z zakresu administracji publicznej (Dz. U. Nr 117, poz. 363 z późn. zm.), od skarg na decyzje administracyjne pobiera się wpis stosunkowy lub stały. W rozpoznawanej sprawie z uwagi na jej przedmiot nie dotyczący należności pieniężnych, nie pobiera się wpisu stosunkowego, lecz wpis stały. Wysokość wpisu stałego, którą reguluje § 3 rozporządzenia zależy natomiast od rodzaju spraw w sensie materialnym. Rozporządzenie przy tym wyraźnie określa, że poza wpisem stałym należnym od skarg na decyzje administracyjne, wpis stały pobierany jest jeszcze w przypadku bezczynności organu oraz od skarg na postanowienia i inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej, w tym na uchwały organów gmin i ich związków (§ 4 i § 5). Jednoznacznie z tego wynika, że w sprawach skarg na decyzje administracyjne, w których pobierany jest wpis stały, zastosowanie mają przepisy § 3 rozporządzenia. Przedmiotowa sprawa dotyczy wzruszenia decyzji organu administracyjnego odmawiającej przyznania prawa do gruntu i jest sprawą z zakresu gospodarki gruntami, o czym stanowi § 3 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia, a w takim przypadku wpis wynosi 30 zł. W myśl § 7 cytowanego rozporządzenia, jeżeli od skargi należy się wpis stały, a skargę wnosi adwokat lub radca prawny, przewodniczący wydziału nie wzywa do uiszczenia wpisu, ponieważ winien on być uiszczony przy wnoszeniu skargi. Postanowienie Sądu odrzucające skargę z powodu nieuiszczenia wpisu stałego jest prawomocne i kończy postępowanie w sprawie. Przepis art. 359 kpc, który w związku z treścią art. 59 ustawy z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym ma zastosowanie w postępowaniu przed NSA, dopuszcza wprawdzie uchylenie i zmianę postanowień wydanych przez Sąd, ale odnosi się to do postanowień nie kończących postępowania w sprawie. Natomiast postanowienie, którego uchylenia domaga się wnioskodawca - jak zaznaczono - kończy postępowanie i nie może zostać zmienione lub uchylone w omawianym trybie. Z tego względu orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.