Orzeczenia sądów
Opublikowano: ONSA 1995/3/144

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 2003.12.31) w Warszawie
z dnia 9 grudnia 1994 r.
I SA 1706/94

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: sędzia NSA T. Łopaciuk. Sędziowie NSA: H. Myślicka, S. Prutis (sprawozdawca).

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił na podstawie art. 207 § 6 k.p.a. skargę Wojewody (...) na uchwałę Zarządu Gminy w W. z dnia 2 kwietnia 1993 r. w przedmiocie projektu zarządzenia w sprawie zasad najmu garaży.

Uzasadnienie faktyczne

Zarząd Gminy w W. uchwałą z dnia 2 kwietnia 1993 r. zaopiniował pozytywnie przedstawiony przez Dyrektora Zarządu Domów Komunalnych projekt zarządzenia w sprawie zasad najmu garaży, z poprawkami stanowiącymi załącznik do uchwały.

Uchwałę powyższą, doręczoną Wojewodzie (...) w dniu 18 sierpnia 1994 r., Wojewoda - na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) - zaskarżył w dniu 31 sierpnia 1994 r. do Naczelnego Sądu Administracyjnego i wniósł o stwierdzenie jej nieważności. W uzasadnieniu skargi Wojewoda wskazał, iż uchwała ta nie powoduje żadnej podstawy prawnej, a w treści opiniowanego zarządzenia znajdują się postanowienia naruszające zasadę równości obywateli. Dotyczy to zapisu, że garaże wolno stojące można wynajmować oferentom pod warunkiem zamieszkiwania lub najmu lokalu użytkowego na terenie gminy, a także zapisu, iż stawka bazowa czynszu ulega zwiększeniu o 50% dla najemców garaży mieszkających poza granicami gminy. Ponadto, zdaniem Wojewody, żaden przepis ustawy o samorządzie terytorialnym ani ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 30, poz. 127 z późn. zm.) nie stwarza podstawy do dysponowania mieniem gminy wyłącznie na rzecz jej mieszkańców.

W odpowiedzi na skargę Zarząd Gminy w W. (...) wniósł o oddalenie skargi, albowiem zaskarżona uchwała nie nosi cech niezgodności z prawem. W uzasadnieniu swego stanowiska Zarząd Gminy podniósł, iż zarzut Wojewody o naruszeniu zasady równości obywateli "nie ma uzasadnienia zarówno na płaszczyźnie prawnej, jak i faktycznej", ponieważ zadaniem własnym gminy jest właśnie zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. Podkreślono również, iż uchwała nie stanowiła rozstrzygnięcia władczego w postępowaniu administracyjnym, lecz jedynie była informacją dla zarządcy o preferencjach właściciela. Sprawy najmu lokali użytkowych załatwiane są według zasad określonych w kodeksie cywilnym, którym uchwała Zarządu w niczym nie uchybiła. W odpowiedzi na skargę podniesiono również, iż został przekroczony roczny termin do stwierdzenia nieważności uchwały zarządu, przewidziany w art. 94 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym, a zatem nie można stwierdzić nieważności uchwały ze względów formalnych.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 216a § 1 k.p.a. przepisy działu VI o zaskarżaniu decyzji do sądu administracyjnego stosuje się "odpowiednio" do skarg na uchwałę organu gminy i rozstrzygnięcie nadzorcze oraz stanowisko organu określone w ustawie o samorządzie terytorialnym. W sprawie mamy do czynienia ze skargą na uchwałę zarządu gminy.

W świetle dyspozycji przepisu art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. Nr 16, poz. 95 z późn. zm.) organ nadzoru może zaskarżyć uchwałę do sądu administracyjnego wówczas, gdy nie może we własnym zakresie stwierdzić nieważności uchwały organu gminy wskutek upływu terminu określonego w art. 91 ust. 1 tej ustawy. O nieważności uchwały w całości lub w części bowiem orzeka organ nadzoru w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty doręczenia mu uchwały, niezależnie od tego, czy została ona doręczona w ciągu siedmiu dni od daty jej powzięcia (jak wymaga tego przepis art. 90 ust. 1 ustawy o samorządzie terytorialnym), czy też została doręczona z opóźnieniem.

Od daty doręczenia uchwały, przez okres 30 dni, kompetencją organu nadzoru jest rozstrzygnięcie w przedmiocie nieważności uchwały. Jest to kompetencja, a zatem uprawnienie i obowiązek działania organu nadzoru, od którego organ nie może się uwolnić przez zaskarżenie uchwały do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W danym wypadku Wojewoda (...) zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego uchwałę doręczoną mu w dniu 18 sierpnia 1994 r. przed upływem 30-dniowego terminu do wykonania własnej kompetencji, albowiem skarga nosi datę 31 sierpnia 1994 r.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, mając na względzie "odpowiednie" stosowanie przepisów działu VI k.p.a. do zaskarżania uchwał organów gminy, mamy tu do czynienia z potrzebą "odpowiedniego" zastosowania art. 198 k.p.a. Przepis ten ustanawia zasadę, iż skargę na decyzję organu administracji państwowej można wnieść do sądu administracyjnego po wyczerpaniu toku instancji w postępowaniu administracyjnym. Stosując tę zasadę "odpowiednio" do zaskarżania uchwał, należy stwierdzić, iż zaskarżenie uchwały do sądu administracyjnego jest możliwe po wyczerpaniu kompetencji organu nadzoru. W konsekwencji należy uznać, iż w trybie art. 93 ustawy samorządowej organ nadzoru nie może zaskarżyć uchwały organu gminy przed upływem terminu 30 dni od daty doręczenia mu tej uchwały. Skargę wniesioną przed tym terminem, jako wniesioną "bez wyczerpania kompetencji organu nadzoru", należy uznać za niedopuszczalną "z innych przyczyn" w rozumieniu art. 204 § 1 k.p.a.

Mając to na względzie, Naczelny Sąd Administracyjny skargę odrzucił na podstawie art. 207 § 6 k.p.a.