Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2570502

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 30 października 2018 r.
I PK 49/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Frańczak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego (...) w K. na rzecz E. R., K. S., K. W. i M. M., przeciwko (...) Szpitalowi Klinicznemu (...) w K. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 30 października 2018 r., skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 14 września 2017 r., sygn. akt VII Pa (...),

1. odmawia przyjęcia skargi kasacyjnej do rozpoznania,

2. odstępuje od obciążenia strony pozwanej obowiązkiem zwrotu na rzecz strony powodowej kosztów postępowania kasacyjnego.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.