I PK 261/17 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2609470

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 stycznia 2019 r. I PK 261/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa B. M. K. przeciwko T. Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w K. o zapłatę, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 22 stycznia 2019 r., w związku ze skargą kasacyjną powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 21 czerwca 2017 r., sygn. akt VII Pa (...), na podstawie art. 39811 § 1 k.p.c. kieruje skargę kasacyjną do rozpoznania na rozprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.