I PK 173/18 - Zarządzenie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2555770

Zarządzenie Sądu Najwyższego z dnia 28 września 2018 r. I PK 173/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Katarzyna Gonera.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa I. L. przeciwko (...) Liceum Ogólnokształcącemu (...) w S. o ustalenie, że powódce przysługuje prawo do urlopu dla poratowania zdrowia, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 28 września 2018 r.,

w związku ze skargą kasacyjną powódki od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w S. z dnia 6 kwietnia 2018 r., sygn. akt IV Pa (...),

zwraca skargę kasacyjną wraz z aktami sprawy Sądowi Okręgowemu w S. - jako przedwcześnie przedstawione Sądowi Najwyższemu - w celu doręczenia odpisu skargi kasacyjnej bezpośrednio stronie pozwanej, ponieważ pełnomocnictwo dla adw. J. K. (k. 42 a.s.), której doręczono odpis skargi kasacyjnej (k. 185 a.s.), nie obejmuje postępowania kasacyjnego przed Sądem Najwyższym (por. uchwałę składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego - zasadę prawną z 5 czerwca 2008 r., III CZP 142/07, OSNC 2008, Nr 11, poz. 122).

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.