Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2508171

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 6 czerwca 2018 r.
I PK 154/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Jolanta Frańczak.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa A. W. przeciwko Zespołowi Szkolno - Przedszkolnemu w L. o uznanie za niezgodne z prawem ograniczenia zatrudnienia,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 6 czerwca 2018 r.,

skargi kasacyjnej powódki od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w C. z dnia 12 stycznia 2017 r., sygn. akt IV Pa.../16,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania na rozprawie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.