Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2558456

Postanowienie
Sądu Najwyższego
z dnia 24 kwietnia 2018 r.
I PK 140/17

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Bohdan Bieniek.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Z. M. przeciwko R. Spółce Akcyjnej w P. o ryczałty za noclegi, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 24 kwietnia 2018 r.,

skargi kasacyjnej powoda od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 16 lutego 2017 r., sygn. akt IX Pa.../16,

przyjmuje skargę kasacyjną do rozpoznania.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.