I PK 139/18 - Postanowienie Sądu Najwyższego

Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2665347

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 16 maja 2019 r. I PK 139/18

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia SN Zbigniew Myszka.

Sentencja

Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa K. W. przeciwko Zespołowi Szkół Ogólnokształcących w M. o przywrócenie do pracy,

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w dniu 16 maja 2019 r.,

skargi kasacyjnej strony pozwanej od wyroku Sądu Okręgowego - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w K. z dnia 24 stycznia 2018 r., sygn. akt VII Pa (...),

zwraca akta sprawy Sądowi Okręgowemu w K. w celu wezwania pełnomocnika procesowego skarżącej do skonkretyzowania wniosku o przyjęcie skargi kasacyjnej do rozpoznania zgodnie z wymaganiami art. 3984 § 2 w związku z art. 3989 § 1 k.p.c., pod rygorem odrzucenia ułomnej konstrukcyjnie skargi na podstawie art. 3986 § 2 k.p.c.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów Sądu Najwyższego.