Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 783747

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 24 marca 2011 r.
I OZ 962/10

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Ewa Dzbeńska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 24 marca 2011 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej wniosku J. C. o dokonanie wykładni postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2010 r., sygn. akt I OZ 962/10 o oddaleniu zażalenia J. C. na pkt 1 postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt II SAB/Sz 42/10 o odmowie sprostowania oraz o odrzuceniu zażalenia na pkt 2 postanowienia o odmowie uzupełnienia postanowienia w sprawie ze skargi J. C. na bezczynność Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie w przedmiocie rozpoznania wniosku o stwierdzenie nieważności postanowienia postanawia: odmówić dokonania wykładni postanowienia.

Uzasadnienie faktyczne

Naczelny Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 17 grudnia 2010 r., sygn. akt I OZ 962/10 oddalił zażalenie J. C. na pkt 1 postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 10 listopada 2010 r., sygn. akt I SA/Wa 450/10 o odmowie sprostowania oraz odrzucił zażalenie na pkt 2 postanowienia o odmowie uzupełnienia.

W dniu 5 stycznia 2011 r. J. C. wniósł o dokonanie wykładni postanowienia z dnia 17 grudnia 2010 r., gdyż w ocenie strony jest ono niezrozumiałe.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje: w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki uzasadniające dokonanie wykładni, wskazane w art. 158 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.), dalej powoływanej jako p.p.s.a. Zgodnie z treścią tego przepisu sąd może wydać postanowienie, w którym rozstrzygnie o wątpliwościach, co do treści wydanego orzeczenia, jednakże, jedynie w przypadku, kiedy strona we wniosku sprecyzuje te wątpliwości poprzez wskazanie niezrozumiałego fragmentu orzeczenia (por. J. P. Tarno "Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz", Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2006, str. 344). Wskazania takich wątpliwości w odniesieniu do postanowienia z dnia 17 grudnia 2010 r. wniosek strony nie zawiera.

Ponadto stwierdzić należy, że zarówno sentencja, jak i uzasadnienie postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2010 r. nie budzą wątpliwości powodujących konieczność dokonania wykładni. W sprawie niniejszej uzasadnienie postanowienia w sposób jasny i czytelny wskazuje przyczyny oddalenia zażalenia na postanowienie o odmowie sprostowania oraz odrzucenia zażalenia na postanowienie o odmowie uzupełnienia. Tym samym brak jest przesłanek do wykładni postanowienia z dnia 17 grudnia 2010 r.

W tym stanie rzeczy, na podstawie art. 158 w związku z art. 166 i art. 193 p.p.s.a., orzeczono jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.