Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1397279

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 17 października 2013 r.
I OZ 960/13

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bożena Popowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 17 października 2013 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia L. W. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 19 września 2013 r., sygn. akt IV SAB/Wa 157/13 o wezwaniu do uiszczenia wpisu w sprawie ze skargi L. W. na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w przedmiocie nadania numerów porządkowych nieruchomościom postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 19 września 2013 r. Przewodniczący Wydziału IV Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, działając na podstawie art. 220 § 1 i 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) wezwał L. W. do uiszczenia wpisu sądowego, w kwocie 100 zł, od skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w przedmiocie nadania numerów porządkowych nieruchomościom. Wysokość wpisu ustalono stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193 z późn. zm.)

Na powyższe zarządzenie skarżący wniósł zażalenie.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 220 § 1 p.p.s.a. Sąd nie podejmie żadnej czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo (skargę), aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia wezwania. Skarga od której pomimo wezwania nie został uiszczony należy wpis, podlega odrzuceniu przez sąd (§ 3). Mając powyższe na uwadze należy stwierdzić, że zasadnie Przewodniczący Wydziału WSA w Warszawie wezwał L. W. zaskarżonym zarządzeniem z dnia 19 września 2013 r. do uiszczenia wpisu od skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno. Stosownie natomiast do § 2 ust. 1 pkt 6 powołanego wyżej rozporządzenia Rady Ministrów, wpis stały od skarg na bezczynność organów administracji publicznej wynosi 100 zł - czyli w takiej wysokości jaka została określona w zaskarżonym zarządzeniu, które należy w związku z tym uznać za prawidłowe.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny w oparciu o art. 184 w związku z art. 197 § 2 i art. 198 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm.) postanowił zażalenie oddalić.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.