Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1783505

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 13 sierpnia 2015 r.
I OZ 950/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Jan Paweł Tarno.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 13 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia K. K. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Po 1090/14 o odrzuceniu zażalenia na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 29 marca 2015 r., sygn. akt II SA/Po 1090/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 20 lutego 2015 r., sygn. akt II SA/Po 1090/14 oddalającego skargę w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) sierpnia 2014 r., nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu postanowieniem z dnia 30 kwietnia 2015 r., sygn. akt II SA/Po 1090/14, odrzucił zażalenie K. K. na postanowienie z dnia 26 marca 2015 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej od wyroku tego Sądu z dnia 20 lutego 2015 r. oddalającego skargę w sprawie ze skargi K. K. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu z dnia (...) sierpnia 2014 r., nr (...), w przedmiocie zasiłku celowego.

W uzasadnieniu Sąd stwierdził, że skarżący, mimo pouczenia, sporządził osobiście zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej wbrew wymogowi wynikającemu z art. 194 § 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, z późn. zm., zwanej dalej: "p.p.s.a."), zatem jest ono niedopuszczalne i na podstawie art. 178 w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a. należało je odrzucić.

Od powyższego postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu skarżący złożył w dniu 27 maja 2015 r. pismo zatytułowane: "Odwołanie od postanowienia z dnia 30.4.15. II SA/Po 1090/14", którego treść nie pozostaje w związku z zaskarżonym postanowieniem, bowiem przedstawiony został w nim jedynie wykaz dokumentów, jakie skarżący przekazuje do sprawy.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 194 § 1 pkt 7 p.p.s.a. zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego przysługuje na postanowienie wojewódzkiego sądu administracyjnego, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej. W myśl art. 194 § 4 p.p.s.a. zażalenie, którego przedmiotem jest odrzucenie skargi kasacyjnej, powinno być sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Wyjątek od tej zasady stanowi art. 175 § 2 p.p.s.a., wskazujący kategorię podmiotów posiadających specjalistyczną wiedzę prawniczą z racji wykonywanego zawodu lub pełnionej funkcji. Osoby wymienione w tym przepisie mogą sporządzić taki środek odwoławczy osobiście. W przedmiotowej sprawie skarżący nie wykazał, że jest podmiotem uprawnionym do samodzielnego sporządzenia zażalenia od postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej, zatem jest pozbawiony zdolności postulacyjnej do sporządzenia przedmiotowego zażalenia.

Skarżący został prawidłowo pouczony przez Sąd pierwszej instancji o konieczności sporządzenia zażalenia przez profesjonalnego pełnomocnika (pkt 5 pouczenia znajdującego w piśmie przewodnim, przy którym doręczono skarżącemu odpis postanowienia z dnia 30 kwietnia 2015 r. - k. 101 akt), mimo to zażalenie sporządził osobiście.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, zasadne było stanowisko Sądu I instancji, który uznał, że zażalenie skarżącego było niedopuszczalne, zaś postanowienie o jego odrzuceniu odpowiada prawu.

Mając powyższe na uwadze, Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 p.p.s.a. w związku z art. 197 § 2 p.p.s.a., orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.