Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1783491

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 28 sierpnia 2015 r.
I OZ 924/15

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Małgorzata Jaśkowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 28 sierpnia 2015 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia B. P. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2015 r. sygn. akt I SA/Wa 2144/14 o odrzuceniu skargi kasacyjnej Barbary Przytuły-Doktorskiej w sprawie ze skargi E. P. i B. P. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) grudnia 2011 r. nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Wa 2144/14, oddalił skargę E. P. i B. P. na decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia (...) grudnia 2011 r., nr (...) w przedmiocie odmowy ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość.

W dniu 3 grudnia 2014 r. E. P. złożyła wniosek o sporządzenie uzasadnienia wspomnianego wyroku. Odpis orzeczenia wraz z pisemnym uzasadnieniem został doręczony pełnomocnikowi E. P. - adwokatowi M. S. w dniu 16 lutego 2015 r.

W dniu 19 marca 2015 r. do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wpłynęła skarga kasacyjna E. P. i B. P. sporządzona przez ich nowego pełnomocnika - adwokata A. G.

Wojewódzki Sąd Administracyjny postanowieniem z dnia 28 kwietnia 2015 r. odrzucił skargę kasacyjną B. P. Uzasadniając rozstrzygnięcie Sąd I instancji wskazał, że w sprawach, w których skargę oddalono, możliwość wniesienia skargi kasacyjnej powstaje tylko wtedy, gdy strona zażądała w terminie siedmiu dni od dnia ogłoszenia wyroku doręczenia jej orzeczenia wraz z uzasadnieniem. Jednocześnie termin do wystąpienia ze skargą kasacyjną zaczyna bieg od dnia doręczenia stronie odpisu wyroku wraz z uzasadnieniem. B. P. nie złożyła w terminie wniosku o sporządzenie uzasadnienia powołanego wyroku oddalającego skargę, a zatem w stosunku do niej nie rozpoczął biegu termin do wniesienia skargi kasacyjnej. Stąd też nie mogła ona skutecznie wystąpić z tym środkiem odwoławczym.

Opisane postanowienie zaskarżył do Naczelnego Sądu Administracyjnego adwokat A. G. działający w imieniu B. P., żądając uchylenia postanowienia o odrzuceniu skargi kasacyjnej w całości oraz przyjęcia jej skargi kasacyjnej do rozpoznania.

W krótkim uzasadnieniu zażalenia podał, że wniosek o sporządzenie uzasadnienia wyroku WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. został sporządzony przez adwokata reprezentującego zarówno E. P., jak też B. P.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje.

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Stosownie do art. 177 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej jako: p.p.s.a.) skargę kasacyjną od wyroku wojewódzkiego sądu administracyjnego wnosi się w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia stronie odpisu orzeczenia z uzasadnieniem. Podkreślić należy, że w sprawach, w których sąd oddala skargę uzasadnienie wyroku sporządza się wyłącznie na wniosek zainteresowanej strony postępowania, który należy złożyć w terminie 7 dni liczonych od momentu ogłoszenia orzeczenia (art. 141 § 2 p.p.s.a.). Stąd też warunkiem koniecznym, od spełnienia którego zależy skuteczność wniesienia przez stronę skargi kasacyjnej od wyroku sądu I instancji jest złożenie przez nią w terminie wspomnianego wniosku. Od momentu doręczenia stronie odpisu wyroku z uzasadnieniem biegnie zaś termin do złożenia skargi kasacyjnej. Brak wniosku powoduje, że termin ten nie rozpoczyna swojego biegu, co oznacza, że nie jest dopuszczalne złożenie skargi kasacyjnej.

W niniejszej sprawie, wbrew twierdzeniom strony wnoszącej zażalenie, wniosek o sporządzenie i doręczenie uzasadnienia wyroku złożyła osobiście wyłącznie jedna ze skarżących - E. P. (k.112), a nie reprezentujący wówczas obie skarżące adwokat M. S. Zatem zgodnie z przytoczonymi wyżej przepisami ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi prawo do skutecznego wniesienia skargi kasacyjnej przysługiwało jedynie E. P. Złożenie wniosku przez jednego skarżącego nie wywołuje skutków prawnych przewidzianych w art. 177 § 1 p.p.s.a. wobec drugiego skarżącego, który takiego wniosku nie złożył. Stanowiska tego nie zmienia również okoliczność doręczenia odpisu wyroku z pisemnym uzasadnieniem pełnomocnikowi, który jest ustanowiony przez wszystkich skarżących. W takiej sytuacji doręczenie odpisu wyroku z uzasadnieniem pełnomocnikowi ustanowionego przez kilka osób nie powoduje, że uprawnienie do złożenia skargi kasacyjnej uzyskują wszyscy mocodawcy, a jedynie ten, który osobiście złożył wniosek, bądź w imieniu którego taki wniosek złożył pełnomocnik. Odpis doręcza się natomiast pełnomocnikowi, a nie osobiście zainteresowanej stronie postępowania, gdyż zgodnie z art. 67 § 5 p.p.s.a. w sprawach, w których strona ustanowiła pełnomocnika sąd doręcza pisma sądowe (w tym odpisy orzeczeń) temu pełnomocnikowi, nawet wówczas, gdy wniosek o doręczenie takiego odpisu sporządziła osobiście strona postępowania.

Stąd też Sąd I instancji prawidłowo przyjął, że doręczenie odpisu wyroku WSA w Warszawie z dnia 3 grudnia 2014 r. adwokatowi M. S. wywołało skutki prawne wyłącznie w stosunku do E. P., a nie w stosunku do obu skarżących, co zostało zaznaczone w piśmie przewodnim, wraz z którym przesłano odpis wyroku (k, 130). Pismo to było wyraźnie adresowane do adwokata M. S. pełnomocnika E. P.

W tej sytuacji niedopuszczalne było wniesienie skargi kasacyjnej przez obie skarżące. Sąd I instancji prawidłowo uznał, że skarga kasacyjna B. P. podlegała odrzuceniu, gdyż w stosunku do niej trzydziestodniowy termin do złożenia skargi kasacyjnej w ogóle nie rozpoczął swojego biegu.

Biorąc pod uwagę powyższe Naczelny Sąd Administracyjny działając na podstawie art. 184 w związku z art. 197 p.p.s.a. oddalił zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.