Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239542

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 11 grudnia 2012 r.
I OZ 910/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 11 grudnia 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia W. L. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 12 października 2012 r., sygn. akt II SA/Łd 201/12 w przedmiocie zwrotu wpisu sądowego w sprawie ze skargi W. L. na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 12 października 2012 r., sygn. akt II SA/Łd 201/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi zwrócił skarżącemu W. L. z funduszu Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi - kwotę 100 (sto) złotych tytułem uiszczonego wpisu od zażalenia, zaksięgowaną w dniu 9 października 2012 r., pod pozycją 4110 w sprawie ze skargi W. L. na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia (...) stycznia 2012 r. nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd pierwszej instancji wskazał, iż zarządzeniem z dnia 19 września 2012 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi pozostawił pismo Władysława Lutosławskiego z dnia 30 lipca 2012 r. bez rozpoznania w sprawie ze skargi W. L. na decyzję Wojewody Łódzkiego z dnia (...) stycznia 2012 r., nr (...) w przedmiocie odmowy zwrotu nieruchomości.

Od powyższego zarządzenia skarżący w dniu 8 października 2012 r. wniósł zażalenie, od którego został uiszczony wpis w kwocie 100 złotych.

Wydając zaskarżone postanowienie Sąd pierwszej instancji wskazał, iż w niniejszej sprawie skarżącemu, na mocy postanowienia z dnia 20 marca 2012 r., zostało przyznane prawo pomocy w zakresie obejmującym zwolnienie od kosztów sądowych. Oznacza to, iż skarżący nie ma obowiązku ponoszenia kosztów sądowych w przedmiotowej sprawie, a więc kwota wpisu od zażalenia w wysokości 100 zł została uiszczona nienależnie.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł Władysław Lutosławski, w którym nie zgodził się z zapadłym rozstrzygnięciem.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego wniesiona przez skarżącego opłata zasadnie została uznana za nienależną, a Sąd pierwszej instancji trafnie postanowił o jej zwrocie skarżącemu, ze względu na całkowite zwolnienie skarżącego od obowiązku uiszczania kosztów sądowych w niniejszej sprawie na podstawie postanowienia z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt II SA/Łd 201/12.

Zgodnie z art. 225 p.p.s.a. opłatę prawomocnie uchyloną w całości lub w części postanowieniem sądu oraz różnicę między kosztami pobranymi a kosztami należnymi, a także pozostałość zaliczki wpłaconej na pokrycie wydatków zwraca się stronie z urzędu na jej koszt.

Powołany przepis stanowił podstawę postanowienia o zwrocie uiszczonej przez W. L. opłaty sądowej, gdyż skarżący uiścił opłatę sądową (wpis) od zarządzenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 19 września 2012 r., sygn. akt II SA/Łd 201/12, pomimo braku takiego obowiązku.

Mając na uwadze powyższe Naczelny Sąd Administracyjny orzekł jak w sentencji postanowienia na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 1 i § 2 p.p.s.a.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.