Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239524

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 30 listopada 2012 r.
I OZ 883/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Irena Kamińska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 30 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. L. na zarządzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 listopada 2012 r., II SAB/Wa 436/12 wzywające do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi Z. L. na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

Zarządzeniem z dnia 2 listopada 2012 r., II SAB/Wa 436/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wezwał Z. L. do uiszczenia wpisu sądowego od skargi na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie rozpoznania wniosku o udostępnienie informacji publicznej w kwocie 100 (sto) złotych stosownie do § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 221, poz. 2193) w terminie 7 dni pod rygorem odrzucenia skargi.

W zażaleniu na powyższe zarządzenie Z. L. podniósł, iż przesłany mu odpis zarządzenia o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego nie spełnia wymagań formalnych, o jakich mowa w art. 234 § 1 p.p.s.a.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Przepis art. 220 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 z późn. zm.), dalej powoływanej jako "p.p.s.a.", stanowi, iż Sąd nie podejmie żadnych czynności na skutek pisma, od którego nie zostanie uiszczona należna opłata. W tym przypadku przewodniczący wzywa wnoszącego pismo, aby uiścił opłatę w terminie siedmiu dni od doręczenia wezwania.

W niniejszej sprawie Przewodniczący Wydziału II Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie zastosował powyższy przepis prawidłowo wzywając skarżącego do uiszczenia wpisu od skargi. W myśl § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi wpis w sprawach skarg na bezczynność organów administracji publicznej wynosi 100 zł.

Nie ulega wątpliwości, że sprawa wszczęta skargą na bezczynność Prezesa Rady Ministrów w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej jest sprawą z zakresu opisanego w § 2 ust. 1 pkt 6 ww. rozporządzenia. Prawidłowo zatem zaskarżonym zarządzeniem wezwano skarżącego do uiszczenia wpisu w wysokości 100 zł.

Odnosząc się do zarzutów zawartych w zażaleniu stwierdzić należy, że wskazany art. 234 § 1 p.p.s.a. stanowi, iż za stwierdzenie prawomocności oraz wydanie odpisów, zaświadczeń, wyciągów i innych dokumentów na podstawie akt, pobiera się opłatę kancelaryjną i przepis ten nie mógł mieć zastosowania w niniejszej sprawie.

Z tych też względów Naczelny Sąd Administracyjny na postawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 i art. 198 p.p.s.a. orzekł o oddaleniu zażalenia

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.