Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1549150

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 16 października 2014 r.
I OZ 875/14

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Bożena Popowska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 16 października 2014 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia J. D. na zarządzenie sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Bd 91/14 o pozostawieniu pism bez rozpoznania w sprawie ze skargi J. D. na decyzję Wojewody (...) z dnia (...) listopada 2013 r. nr (...) w przedmiocie statusu osoby bezrobotnej postanawia: oddalić zażalenie.

Uzasadnienie faktyczne

J. D. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy pismo z 5 marca 2014 r. oraz dwa pisma z 24 marca 2014 r. adresowane do Sądu i jedno pismo z 24 marca 2014 r. adresowane do Prezesa Sądu.

Z uwagi na nieczytelność opisanych wyżej pism, WSA w Bydgoszczy pismem z 18 kwietnia 2014 r. wezwał skarżącą do złożenia czytelnych wersji tych pism - w terminie 7 dni, pod rygorem pozostawienia ich bez rozpoznania.

W odpowiedzi na wezwanie Sądu J. D. nadesłała jedynie pismo z 13 maja 2014 r., w którym odniosła się do dotychczasowych czynności Sądu podejmowanych w jej sprawie oraz złożonych przez nią pism procesowych.

Sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy zarządzeniem z dnia 5 czerwca 2014 r., sygn. akt II SA/Bd 91/14 pozostawił bez rozpoznania opisane na wstępie pisma skarżącej. W uzasadnieniu rozstrzygnięcia wskazał, że J. D. nie wykonała wezwania Sądu i nie przedłożyła czytelnych wersji ww. pism.

Powyższe zarządzenie skarżąca uczyniła przedmiotem zażalenia do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Zgodnie z art. 49 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm., dalej powoływana jako p.p.s.a.), jeżeli pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej. Jeżeli strona nie uzupełniła lub nie poprawiła pisma w terminie, przewodniczący zarządza pozostawienie pisma bez rozpoznania (art. 49 § 2 p.p.s.a.).

Powołane przepisy znajdują zastosowanie w przypadku takich braków, które uniemożliwiają nadanie pismom strony prawidłowego biegu, tj. wywołania przez pisma procesowe właściwych skutków procesowych, zarówno w stosunku do sądu, jak i pozostałych podmiotów uczestniczących w postępowaniu.

W ocenie Naczelnego Sądu Administracyjnego taka sytuacja ma miejsce w niniejszej sprawie. Zgodzić należy się ze stanowiskiem Sądu I instancji, że nadesłane egzemplarze pism z 5 oraz 24 marca 2014 r. były na tyle nieczytelne, że nie można było ustalić ich treści, a w konsekwencji nadać im dalszego biegu. Z tego względu, prawidłowo wezwano skarżącą do złożenia czytelnych wersji ww. pism. Sąd nie może bowiem domniemywać intencji strony i w przypadku braku możliwości odczytania treści pisma, decydować za skarżącą, jakie były jej żądania i ich uzasadnienie. Niewykonanie przez skarżącą wezwania Sądu z 18 kwietnia 2014 r., a w efekcie nieusunięcie braków formalnych pism z 5 i 24 marca 2014 r., stanowiło zatem obligatoryjną podstawę do pozostawienia ich bez rozpoznania.

Mając na uwadze powyższe, Naczelny Sąd Administracyjny, na podstawie art. 184 w związku z art. 197 i art. 198 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, postanowił, jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.