Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 1239507

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 22 listopada 2012 r.
I OZ 858/12

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Izabella Kulig-Maciszewska.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 22 listopada 2012 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia Z. D. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II SAB/Lu 37/12 zawieszające postępowanie w sprawie ze skargi Z. D. na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej w C. w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej postanawia: uchylić zaskarżone postanowienie.

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 27 września 2012 r., sygn. akt II SAB/Lu 37/12 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zawiesił postępowanie w sprawie ze skargi Z. D. na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej w C.w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej.

W uzasadnieniu rozstrzygnięcia Sąd I instancji wskazał, że w dniu 30 kwietnia 2012 r. Z. D. złożył na bezczynność Dyrektora Szkoły Podstawowej w C.polegającą na nierozpoznaniu wniosku skarżącego z dnia 27 lutego 2012 r. o udostępnienie informacji publicznej.

Z dniem 31 sierpnia 2012 r., na mocy uchwały Rady Gminy S. z dnia (...) lutego 2012 r.,Nr (...), Szkoła Podstawowa w C. uległa likwidacji.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie zważył, że zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270 z późn. zm. dalej jako p.p.s.a.), sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie utraty przez stronę zdolności sądowej.

Sąd stwierdził, iż Szkoła Podstawowa w C. utraciła zdolność sądową w dacie likwidacji, tj. w dniu 31 sierpnia 2012 r. W tym dniu ustał również byt prawny dyrektora szkoły jako jej organu, co obligowało Sąd do zawieszenia postępowania

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył Z. D., wnosząc o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Skarżący podniósł, iż na podstawie art. 59 ustawy o systemie oświaty oraz na podstawie § 3 i § 4 uchwały Rady Gminy S. z dnia (...) lutego 2012 r., Nr (...) następcą prawnym Szkoły Podstawowej w C. jest Gmina S., reprezentowana przez Wójta Gminy S.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 124 § 1 pkt 1 p.p.s.a. Sąd zawiesza postępowanie z urzędu w razie śmierci strony lub jej przedstawiciela ustawowego, utraty przez nich zdolności procesowej, utraty przez stronę zdolności sądowej lub utraty przez przedstawiciela ustawowego charakteru takiego przedstawiciela.

Zastosowanie w niniejszej sprawie przez Sąd I instancji powyższego przepisu należy uznać za przedwczesne. Wskazać bowiem należy, iż w aktach sprawy znajduje się uchwała Rady Gminy S. z dnia (...) lutego 2012 r., Nr (...) w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej C., z której wynika, iż należności i zobowiązania zlikwidowanej szkoły przejmuje Gmina S. W takiej sytuacji Sąd I instancji przed podjęciem zaskarżonego postanowienia winien był rozważyć czy Gmina S. jest ogólnym następcą prawnym zlikwidowanej szkoły, o którym mowa w art. 128 § 1 pkt 2 p.p.s.a.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 185 § 1 w związku z art. 197 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, orzekł jak w sentencji.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.