Orzeczenia sądów
Opublikowano: LEX nr 2724788

Postanowienie
Naczelnego Sądu Administracyjnego
z dnia 25 września 2019 r.
I OZ 855/19

UZASADNIENIE

Skład orzekający

Przewodniczący: Sędzia NSA Przemysław Szustakiewicz.

Sentencja

Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu w dniu 25 września 2019 r. na posiedzeniu niejawnym w Izbie Ogólnoadministracyjnej zażalenia S.N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 18 czerwca 2019 r., sygn. akt II SA/Łd 188/19 o odrzuceniu zażalenia S.N. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 10 maja 2019 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej od postanowienia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 22 marca 2019 r. o odrzuceniu skargi S.N. na pismo Samorządowego Kolegium Odwoławczego w (...) z dnia (...) stycznia 2019 r., nr (...) w przedmiocie zawiadomienia o pozostawieniu podania bez rozpoznania postanawia: oddalić zażalenie

Uzasadnienie faktyczne

Postanowieniem z dnia 18 czerwca 2019 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi odrzucił zażalenie S.N. na postanowienie tego Sądu z dnia 10 maja 2019 r. o odrzuceniu skargi kasacyjnej, bowiem wniesione zażalenie nie zostało sporządzone przez profesjonalnego pełnomocnika będącego adwokatem lub radcą prawnym. Sporządzone osobiście przez skarżącego zażalenie jako niedopuszczalne podlegało zatem odrzuceniu.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył S.N., podnosząc, że nie został rozpoznany jego wniosek o wyłączenie Sędziego WSA Jolanty Rosińskiej. Ponadto podkreślił, że nie ma prawa, które może przymusić go do korzystania z usług adwokata czy radcy prawnego.

Uzasadnienie prawne

Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie ma usprawiedliwionych podstaw.

Wyjaśnić należy, że zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej, na podstawie art. 194 § 4 w zw. z art. 175 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1302 z późn. zm., dalej jako "p.p.s.a."), powinno zostać sporządzone przez adwokata lub radcę prawnego. Sporządzenie, jak w niniejszej sprawie, zażalenia przez samą stronę, niebędącą adwokatem, radcą prawnym, sędzią, prokuratorem, notariuszem, radcą Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej albo profesorem lub doktorem habilitowanym nauk prawnych oznacza, że nie został spełniony obowiązek z art. 194 § 4 i art. 175 § 2 i 3 p.p.s.a. Skarżący nie miał wymaganej ustawowo tzw. zdolności postulacyjnej do sporządzenia zażalenia. Wbrew natomiast twierdzeniom zawartym w zażaleniu jest to warunek wniesienia środka zaskarżenia od odrzuconej skargi kasacyjnej, wymagany konkretnym przepisem prawa, od którego skarżący nie mógł zostać zwolniony i który pozostaje wiążący także dla Sądu. Prawidłowe było zatem odrzucenie zażalenia przez Sąd pierwszej instancji.

Skarżący, jak wynika z akt, nie składał również w sprawie wniosku o wyłączenie Sędziego WSA Jolanty Rosińskiej.

Mając powyższe na uwadze Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 184 w zw. z art. 197 § 2 p.p.s.a. oddalił wniesione zażalenie.

Tekst orzeczenia pochodzi ze zbiorów sądów administracyjnych.